Aanleg paalmatras rotonde N207 (Waddinveen-Boskoop)

Contactpersoon Maurits van Houwelingen
Opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Opdrachtnemer Realisatie: Bunnik BV Nieuwerbrug Advies: Grontmij Contractvorm: Bouwteam
Periode Uitvoering juni 2013 – oktober 2015

Korte beschrijving en type project

De rotonde in de N207 (Waddinxveen-Boskoop) is aangelegd ter afronding van de Oostelijke Rondweg Boskoop. De Gouwedreef werd daarmee aangesloten op de N207. De Rondweg Boskoop is noodzakelijk voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Greenport Boskoop.

Ervaringen

Uitvoering
In juni 2013 is gestart met een traditionele voorbelasting van zand. De bestaande N207 ligt op het oostelijke dijklichaam van de Gouwe en is te beschouwen als zettingsarm. De aansluiting van de Gouwedreef komt op zeer zettingsgevoelig gebied. Er is een groot hoogteverschil tussen de waterkering (op +0,55m NAP) en de aansluiting met de Gouwedreef (- 1,90m NAP).

Een bijkomende uitdaging was het tracé hoogspanningskabels van Liandon die nauwelijks zettings-verschillen kon opvangen . Deze oude kabels zijn vervangen en verlegd naar de onderberm buiten de rotonde om. Ook in het nieuwe tracé moesten zettingsverschillen binnen de perken blijven (<7cm).
Er bleef grote onzekerheid over de uiteindelijke restzetting en de benodigde zettingperiode. Om het project toch op tijd op te kunnen leveren is besloten een paalmatras-fundering toe te passen. De overgangen naar de bestaande verhardingen zijn uitgevoerd met geëxpandeerde kleikorrels. Ter ondersteuning van de hoogspanningskabels zijn prefab schuimbetonblokken toegepast. Bij de kruising met het hoogspanningstracé is een overgangsfundering van EPS (piepschuim) toegepast. Door de rotonde op palen te funderen zijn zettingen uitgesloten. De werkzaamheden waren beter te plannen en niet meer afhankelijk van het onzekere verloop van waterspanningen en zettingen. Naast een tijdige oplevering heeft de wegbeheerder (PZH) in de toekomst minder beheer- en onderhoudskosten die anders door zettingen in de bodem werden veroorzaakt. 

De engineering/planvoorbereiding vond plaats in juni 2014. De N207 is ter plaatse tevens waterkering van de Gouwe. In goed overleg met alle betrokken partijen is er een plan gemaakt dat is uitgevoerd in de periode december 2014 – oktober 2015. Het zettingvrije paalmatras ligt onder de rotonde, de aansluitende rijbanen van de N207 en de aansluiting van de Gouwedreef. 

Paalmatras
Er zijn in totaal 1855 prefab betonpalen aangebracht.  De betonpalen zijn voorzien van paalmutsen waarop het matras is aangebracht. Het matras bestaat uit een geo-grid in de lengte-richting en een geo-textiel  in de dwarsrichting. De vulling bestaat uit een laag van 80 cm gebroken puin. De bovenzijde is dichtgevouwen met het geogrid en het geotextiel. De tijdelijke opsluiting van de zijkanten bestond uit een bekisting van rijplaten en draglineschotten.
Boven op het matras is de wegfundering aangevuld met vrijgekomen zand uit de oorspronkelijke voorbelasting. Op het zandbed is een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat aangebracht met de asfaltconstructie. 


Het doorgaand verkeer op de N207 heeft nauwelijks hinder ondervonden. Slechts bij het heien van 3 rijen heipalen, grenzend aan de rijbaan, is het verkeer stilgelegd middels een VRI. Voor de fietsers is een tijdelijk fietspad van bedrijfsvloerplaten aangebracht aan de buitenzijde van het werkterrein. De eerste fase van de rotonde is in juli 2015 afgerond. De totale (dubbelstrooks)rotonde met alle aansluitingen is in oktober 2015 opgeleverd.

Ervaringen
Een paalmatras is weliswaar duurder dan een voorbelasting met versnelde consolidatie maar geeft uiteindelijk een duurzamer resultaat. Het onderheien van de wegfundering geeft in de toekomst minder onderhoud aan de wegconstructie. Daarnaast is de uitvoeringsduur korter en beter te plannen. Door het paalmatras zijn er geen onzekere factoren meer op het gebied van waterspanningen, afschuivingen, zettingverloop en vooral zettingperiode.  

 

Aanpak bij een nieuw project hetzelfde?