Reconstructie Kanis

Contactpersoon Melvin Helderman (namens gemeente Woerden)
Opdrachtgever Gemeente Woerden
Opdrachtnemer Grontmij (Welmoed Visser, projectleider voortraject), Melvin Helderman (projectleider realisatie), Bosch Slabbers (landschapsarchitect), RPS (adviesbureau) en Deltares (bodemkundig onderzoek).
Periode 2014 – lopend

Korte beschrijving en type project

De gemeente werkt samen met de bewoners van Kanis aan een duurzame oplossing voor de gevolgen van bodemdaling. Er is een grondige analyse uitgevoerd van de historie, de bodem, het watersysteem, het verkeer en de ruimtelijke aspecten. In verschillende sessies en met behulp van de Life Cycle Costing (LCC)-benadering heeft men vervolgens vorm gegeven aan oplossingsrichtingen.

Ervaringen

Kanis ondervindt momenteel veel problemen als gevolg van bodemdaling: scheuren en kuilen in wegdek, plasvorming, afknappende leidingen etc. Alle bovengenoemde problemen resulteren weer in het rommelige straatbeeld en een ongezonde leefomgeving. Het project De Kanis was de eerste reconstructie die binnen het (toen nog) programma ontwikkeling veengebied is opgepakt. Er is op diverse manieren op een innovatieve manier te werk gegaan:

  • Intensief participatieproces (ja, tenzij…)
  • Omleidingsroute agrarisch verkeer d.m.v. gedeeld kavelpad
  • Levencycluscosting als methode ingevoerd
  • Meer variatie in afschrijvingstermijnen in notitie financial governance
  • Keuze betonvloer als funderingstechniek
  • Uitgebreide risico-, en kansen analyse
  • Inkoopproces: bouwteam en werken volgens IPM-methode
  • Grondwatermeetnet samen met HDSR en Deltares: lange termijn effect bepaling

Een presentatie met leerpunten uit De Kanis is hier te downloaden.

De aanbesteding is net afgerond en de verdere engineering is gestart. Uitvoering zal starten rond de zomer van 2018.

Het project vormde een opstap naar een bredere aanpak voor de gemeente Woerden. De problematiek speelt naast Kanis namelijk ook in Zegveld, Kamerik en in mindere mate in Woerden en Harmelen. De uitkomsten van de reconstructie van Kanis vormen daarmee de basis voor een aanpak die breed toegepast wordt in Woerden.

Voor meer informatie ga naar de website van gemeente Woerden. Hier staat ook de meest recente infobrief over het project.

Leerpunten reconstructie Zegveld
Bij een reconstructie in Zegveld, kreeg gemeente Woerden toch te maken met versnelde zettingen.
Na onderzoek bleken de putten grondwater te lekken. Deze leerervaring zijn omgezet in een memo, zodat ook de andere projectleiders in slappe bodemgebied van deze kennis kunnen profiteren.

Aanpak bij een nieuw project hetzelfde?

Het project is nog volop in ontwikkeling. Wel is gebleken dat een proces waarbij de gemeente samen optrekt met inwoners, ontwikkelaars en samenwerkingspartners zoals het waterschap en kennisinstellingen, belangrijk is. Daarnaast blijken de LCC-berekeningen (LocationCalC), doorslaggevend te zijn om het proces verder te brengen. Uiteindelijk wordt op deze manier de keuze voor een langetermijnaanpak concreet en kan deze keuze financieel onderbouwd en verankerd worden in het werkproces van de gemeente.