Veenweiden in beweging

Contactpersoon Welmoed Visser (namens gemeente Woerden)
Opdrachtgever o.a. partnerschap gemeente Woerden, Prov. Utrecht (gebiedscie Utrecht-West) HDSR, LTO, VIC)
Opdrachtnemer Org-ID (Roelof Westerhof)
Periode Fase 2: 2017 en 2018-2019

Korte beschrijving en type project

Rondom de Van Teylingenweg in gemeente Woerden speelt een aantal zaken. Weggebruikers klagen over de staat van de weg en de veiligheid. De tijden zijn veranderd, landbouwmachines en vrachtwagens zijn zwaarder en breder geworden. De landbouw deelt de weg met veel andere gebruikers waaronder kwetsbaar fietsverkeer. Steeds vaker zijn er signalen dat gebruikers elkaar letterlijk in de weg zitten. Met overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg. Naast zorgen zijn er ook ambities. Is de tijd rijp voor en kavelruil? Zijn er mogelijkheden voor waterberging en afremmen bodemdaling? Gaan we toe naar meer gedifferentieerde landbouw? Hoe gaat het landschap veranderen en betekent dit wellicht ook andere eisen aan infrastructuur? Als problemen rond logistiek en mobiliteit worden opgelost neemt de leefbaarheid van het gebied en de aantrekkelijkheid voor recreanten toe. Iedereen heeft belang bij veilig verkeer en als belastingbetaler hebben we ook belang bij lagere kosten van aanleg en beheer van wegen. Gemeente Woerden ontwikkelde samen met provincie Utrecht, de Gebiedscommissie Utrecht-West, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Veenweide Innovatiecentrum en agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord een plan van aanpak om ervaring op te doen om het probleem van mobiliteit en infrastructuur aan te pakken om ook in andere gebieden aan de slag te gaan. Een integrale aanpak samen met partners (ondernemers, inwoners, overheden) uit dit gebied is daarbij het uitgangspunt. Daarom nemen we de kavelruil, het peilbesluit en de waterberging mee in de zoektocht naar een oplossing voor de mobiliteit en infrastructuur.

Ervaringen

Hieronder volgt een korte samenvatting van acties en resultaten:

  • Het Dorpsplatform is een goede partner gebleken met goede ingangen in het gebied.
  • Met gebiedsexperts zijn knelpunten en ideeën in kaart gebracht waarop we kunnen voortbouwen.
  • De onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, is aangehaakt..
  • Er zijn onderzoeken uitgezet naar kavelruil en mobiliteit uitgezet die duidelijkheid kunnen geven over effectiviteit van oplossingen. De eerste resultaten daarvan zijn positief.
  • Met zes jongeren (18-28 jaar) uit het gebied is een jongerenmanifest gemaakt waarin zij vragen om met bepaalde zaken rekening te houden bij het nadenken over de toekomst van het gebied.
  • De commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed van gemeente Woerden is betrokken en participeert bij het maken van een afwegingskader voor oplossingsrichtingen.
  • Tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad op 30 oktober 2017 is de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal ideeën besproken. Dit geeft richting aan het vervolgtraject.
  • Tijdens een bestuurlijk overleg op 30 oktober 2017 is besloten om een koersdocument op te stellen om het project Veengebied in beweging goed af te stemmen met ontwikkelingen bij gemeente Woerden (planning groot onderhoud, regulier beheer, planologische ontwikkelingen), waterschap (peilbesluit, waterberging) en provincie (kavelruil, planologische ontwikkelingen). Dit koersdocument vormt de basis voor besluitvorming over het vervolgtraject in 2018 en 2019.


Ga voor meer informatie over agrologistiek naar www.veenweiden.nl of neem contact op met Roelof Westerhof.
 

Aanpak bij een nieuw project hetzelfde?

Het project is nog in ontwikkeling.