Waarderingsonderzoek veenweide

Contactpersoon Henk van Hardeveld (HDSR)
Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden i.s.m. gemeente Woerden, Deltametropool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Bond Heemschut.
Opdrachtnemer HDSR
Periode 2015 - 2016

Korte beschrijving en type project

De gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan een structurele aanpak van de bodemdalingsproblematiek. De kosten van de bodemdaling blijven toenemen en toekomstige maatregelen kunnen invloed hebben op het veenweidelandschap. Om een betere afweging te kunnen maken over de maatregelen die nodig zijn om anders om te gaan met bodemdaling, worden de kosten en baten inzichtelijk gemaakt.

Ervaringen

Om inzichtelijk te maken wat de kosten en baten zijn van de verschillende maatregelen moet allereerst helder zijn wat mensen waarderen aan de veenweide. Hiervoor is onder inwoners, bezoekers en ondernemers een onderzoek uitgevoerd.

Het grondgebied van de gemeente Woerden is als onderzoekslocatie aangewezen, en dan specifiek de omgeving van Kamerik en Kanis. In dit stukje Woerden komen de meeste facetten van de veenweideproblematiek bij elkaar. Denk hierbij aan de openheid van het landschap, de lintbebouwing en smalle wegen, de verkeersdruk en de aantrekkelijkheid voor recreanten.

Bijna driehonderd inwoners, bezoekers en organisaties meegedaan aan het onderzoek. Vrijwel allemaal blijken ze de weilanden, het slotenpatroon, de openheid en de koeien hoog te waarderen. Het onderzoek beschrijft hoe deze aspecten in kaart kunnen worden gebracht en hoe we er vervolgens rekening mee kunnen houden in onze plannen en projecten.

In de eindrapportage leest u meer over het onderzoek.

Aanpak bij een nieuw project hetzelfde?

Het project is afgerond en de ervaring wordt betrokken bij bijvoorbeeld het project Veenweiden in beweging.