Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de slappe bodem nieuwsbrief!

Netwerken

Ontmoet andere Slappe Bodem kenners op Linkedin.

Twitter

 

Welkom bij het platform Slappe Bodem

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk
uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan oplopen tot ca 22 miljard euro tot 2050.

Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.
Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen.

Het Platform Slappe Bodem werkt ook aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis. Het platform is er voor overheden. We werken nauw samen met kennisinstellingen en marktpartijen. Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking? Mail ons voor meer informatie of om als organisatie aan te sluiten bij het platform.
 

Projecten

  • Bouw- en woonrijp maken Leonidas

    Leonidas is een zelfbouwproject met 46 particuliere kavels van 200 tot 550 vierkante meter voor duurzame woningen met DUBO-keur op een voormalig hockeyterrein. De wens was om het gebied niet op een traditionele manier, door middel van voorbelasten, b...

  • Innovatieonderzoek gemeente Woerden

    Het Schilderskwartier in Woerden heeft te kampen met lage grondwaterstanden. Dit leidt voor houten paalfunderingen normaal gesproken binnen tien tot twintig jaar tot paalrot met flinke schades aan de woningen tot gevolg. De gemeente Woerden heeft zic...

  • Waarderingsonderzoek veenweide

    De gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen met andere overheden, ondernemers en inwoners aan een structurele aanpak van de bodemdalingsproblematiek. De kosten van de bodemdaling blijven toenemen en toekomstige maatre...