Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de slappe bodem nieuwsbrief!

Netwerken

Ontmoet andere Slappe Bodem kenners op Linkedin.

Twitter

 

Welkom bij het Platform Slappe Bodem

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk
uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.

Wat u kunt doen
We hebben de impact en kansen voor bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten op een rij gezet:
>> Download schema
>> Meer informatie voor gemeenten

Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Ook werkt het platform aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis.

Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. We werken nauw samen met kennisinstellingen en marktpartijen. Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking? Mail ons voor meer informatie of om als organisatie aan te sluiten bij het platform.
 

Projecten

  • Starrenburg III

    Woningbouwproject met 250 tot 300 woningen

  • Beleidskaders Bodemdaling

    De gemeente Woerden is in 2014 een programma gestart dat zich richt op een andere – meer toekomstbestendige en integrale – benadering van het bodem- en watersysteem. Dit Programma Ontwikkeling Veengebied (POV) beoogt doelmatiger beheer en onderhoud v...

  • Reconstructie Kanis

    De gemeente werkt samen met de bewoners van Kanis aan een duurzame oplossing voor de gevolgen van bodemdaling. Er is een grondige analyse uitgevoerd van de historie, de bodem, het watersysteem, het verkeer en de ruimtelijke aspecten. In verschillende...