Excursie Dalende bodem Stijgende bewustwording

Thursday, September 5, 2019 - Op vrijdag 4 oktober 2019 organiseert de gemeente Kaag en Braassem op boerderij de Eenzaamheid (Zwanburgerpolder, Warmond) een excursie over bodemdaling in landelijk gebied.

Nationaal Congres Bodemdaling 21 november

Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland. Het congres vindt plaats op een historische locatie Fort Voordorp, nabij Utrecht.

Ministeries zetten goede stappen, integrale aanpak ontbreekt nog

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) hebben mede namens hun collega-bewindspersonen van BZK, OCW en EZK een aantal brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de belangen, betrokkenheid en activiteiten van het Rijk rond het thema slappe bodem oftewel bodemdaling van veen- en kleigebieden.

Rijk en regio investeren 20 miljoen euro in bodemdaling Groene Hart

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

Kennisexpeditie bodemdaling in Gouda

Op 28 juni 2019 vond de tweede kennisexpeditie bodemdaling plaats in het Huis van de Stad in Gouda. De organisatie was in handen van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB).

Bestuurders brengen werkbezoek aan Almere

Op uitnodiging van wethouder Hilde van Garderen heeft op 26 juni het jaarlijkse bestuurlijk overleg Platform Slappe Bodem plaatsgevonden in Almere. Aan het overleg was tevens een werkbezoek gekoppeld aan de Regenboogbuurt, waar de gemeente groot onderhoud van de openbare ruimte laat uitvoeren.

Bodemdaling belangrijk onderwerp verkiezingen waterschappen en provinciale staten

In de verkiezingen van waterschapsbestuur en provinciale staten op 20 maart heeft het thema bodemdaling een belangrijke rol gespeeld. Door het Platform Slappe Bodem is rondom de verkiezingen een online campagne gevoerd om bodemdaling op de agenda te houden.

5 miljoen voor baanbrekend onderzoek naar bodemdaling in Nederland

Tuesday, July 2, 2019 - Een breed nationaal consortium onder leiding van de Universiteit Utrecht krijgt 5 miljoen euro om de bodemdaling in Nederland te onderzoeken.

21 november Nationaal Congres Bodemdaling

Eind november 2019 wordt volgens traditie weer een complete dag over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland georganiseerd. Op dit jaarlijkse congres van het Platform Slappe Bodem presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening.

Kennisexpeditie Bodemdaling op 28 juni

Thursday, June 20, 2019 - Op vrijdag 28 juni 2019 vindt de tweede Expeditie Bodemdaling van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling plaats. Een update van kennis en ervaringen rondom bodemdaling en alle actuele vraagstukken die daarmee samenhangen.

Informatiebijeenkomst Aanpak Funderingsproblematiek voor gemeenten

Wednesday, June 12, 2019 - De gemeente Schiedam en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) organiseren op 26 juni een informatiebijeenkomst ‘Aanpak Funderingsproblematiek voor gemeenten’.

Debat waterschappen over bodemdaling

Tuesday, April 23, 2019 - De Unie van Waterschappen organiseert een debatsessie (een Steenwegsessie) Bodemdaling op 27 mei a.s.

Jaarverslag en activiteitenprogramma uitgebracht

Het jaarverslag 2018 en het activiteitenplan 2019 zijn gebundeld en uitgebracht op onze website.

Campagne waterschappen en provincies van start

Met het oog op de provinciale en waterschapsverkiezingen is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart onder de titel ‘Bodemdaling remmen we samen’.

Reactie op initiatiefnota De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen

Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot hebben eind 2018 de initiatiefnota ‘De verborgen vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen’ ter inzage gelegd.

Bodemdaling onderwerp in start debatreeks It’s the food, my friend

Verontrustende cijfers en grafieken lieten zien dat bodemdaling een urgent probleem is Nederland. Landelijke regie is vereist. "We hebben een minister van bodemdaling nodig"

Welkom gemeente Waterland

Thursday, January 31, 2019 - Een nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem: gemeente Waterland. Hartelijk welkom!

Enthousiasme op nationaal congres Veenomeen 2018

Monday, December 10, 2018 - Inspirerende sprekers, een internationaal tintje en nieuwe deelnemers, interactieve workshops... het nationaal congres Veenomeen op 2018 was weer inspirerend.

Bodemdaling onderwerp in Rode Hoed debat

Tuesday, February 5, 2019 - Op maandag 11 februari vindt in de Rode Hoed een debat plaats onder leiding van Felix Rottenberg. Onderwerp van gesprek is meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water. Onder andere voorzitter van platform Slappe Bodem, Hilde Niezen, is spreker tijdens dit debat.

Nieuwe deelnemers aan ons netwerk

Tuesday, December 11, 2018 - Op het nationaal congres over bodemdaling, Veenomeen 2018, is bekend geworden dat provincie Noord-Holland en gemeente Voorschoten hebben besloten deelnemer te worden van het platform slappe bodem.

Oproep tot coördinerend bewindspersoon rond aanpak bodemdaling

In de Tweede Kamer is een motie van het Kamerlid Jacco Geurts met brede steun aangenomen die het kabinet oproept om te komen tot een coördinerend bewindspersoon rond de aanpak van bodemdaling.

KCAF - RVO.nl jaarcongres funderingsproblematiek

Op donderdag 31 januari 2019 vindt het Jaarcongres Funderingsproblematiek plaats, georganiseerd door KCAF - RVO.nl. Thema is uitdagingen en duurzame oplossingen.

Programma congres bodemdaling 22 november

Monday, November 12, 2018 - Met een goed gevuld programma, ruim driehonderd aanmeldingen en nog 10 dagen te gaan lijkt het Nationaal Veenomeen (vervolg op Heel Holland Zakt) wederom een succes te worden. Het volledige programma staat nu online.

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor aanpak bodemdaling

Tuesday, November 20, 2018 - Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.

Gemeenten kunnen 119 miljoen per jaar besparen

Thursday, October 4, 2018 - De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de kosten van gemeentelijke infrastructuur op slappe bodem en de te besparen kosten bij het investeren in levensduurverlengende technieken.

Nationaal Veenomeen 22 november 2018

Friday, September 28, 2018 - Op 22 november vindt het Nationaal Veenomeen plaats, de opvolger van Heel Holland Zakt. De naam werd op verzoek van ons netwerk aangepast met een scope die voorbij de westelijke provincies van ons land reikt.

Prinsjesdag: nationaal programma bodemdaling

Wednesday, October 3, 2018 - Prinsjesdag bracht goed nieuws voor gemeenten en waterschappen die te maken hebben met verzakkende slappe bodem. Voor het eerst is aangegeven dat het Rijk overgaat tot het opzetten van een nationaal programma bodemdaling. Hiermee wordt een advies van de Deltacommissaris opgevolgd. De inspanningen van het platform slappe bodem in de lobby hiertoe hebben hier mede aan bijgedragen.

Meld u aan voor Veenomeen 2018

Thursday, August 23, 2018 - Op 22 november vindt het nationale congres over veenbodemdaling wederom plaats. Heel Holland zakt heet nu Veenomeen!

Rapport Kop uit het zand poten in het veen gepubliceerd

Het rapport Kop uit het zand en poten in het veen! is onlangs gepubliceerd. Ambtenaren van verschillende ministeries hebben onderzoek gedaan naar de systeemverantwoordelijkheid bij het vraagstuk van de Nederlandse bodemdaling in veenweidegebied.

Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen

Monday, June 4, 2018 - Een interdisciplinair team onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares namen Kanis, Kamerik en Kockengen onder de loep tot 1000 jaar terug. Ze publiceerden hun resultaten in Science of the Total Environment.

Jaarverslag 2017 en Activiteitenplan 2018

Tuesday, May 15, 2018 - Het jaarverslag van het succesvolle jaar 2017 is gebundeld met het Activiteitenplan 2018.


Nieuw: Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en Deelexpedities

Het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling is begin 2018 getransformeerd naar het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Bodemdaling in de media

De afgelopen periode is het Platform Slappe Bodem in diverse media onder de aandacht geweest.

Minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in het Groene Hart

Tuesday, February 13, 2018 - Het Groene Hart kampt net als andere veengebieden in Nederland met de negatieve gevolgen van bodemdaling. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat brachten daarom een werkbezoek aan de regio.

Nieuwe bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Wednesday, November 15, 2017 - In de vernieuwde Klimaateffectatlas zijn ook nieuwe bodemdalingskaarten opgenomen. Nu is in detail te zien hoeveel daling er optreedt in een gebied tot 2050 als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

Op tv: documentaire 'Het zinkende land'

Tuesday, November 14, 2017 - Op 18 en 19 november 2017 wordt 'Het zinkende land' uitgezonden, een documentaire die de gevolgen belicht van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland.

Heel Holland Zakt 2017: Samenwerken voor grondige aanpak

Thursday, November 9, 2017 - Op 9 november 2017 heeft voor de tweede keer het nationaal congres veenbodemdaling ‘Heel Holland Zakt’ plaatsgevonden. Met ruim 350 gasten was ook deze editie een succes.

Deltacongres 2017: veen op de agenda

Tuesday, November 7, 2017 - Tijdens het Deltacongres op 2 november 2017 werd gepleit voor een programma 'Ruimte voor het veen', omdat gebieden met (veen)bodemdaling extra gevoelig zijn voor klimaatverandering.

Waterconferentie 'Gouda, stad op stelten'

Friday, October 27, 2017 - De Goudse binnenstad wordt bedreigd door een zakkende bodem en klimaatverandering. De Waterconferentie op 23 november 2017 biedt zicht op de problematiek en schetst de contouren van oplossingen.

Programma congres veenbodemdaling bekend

Tuesday, October 3, 2017 - Met al meer dan tweehonderd aanmeldingen lijkt het vervolg op Heel Holland Zakt wederom een succes te worden. Het programma staat nu online.

KIBO Symposium op 28 september 2017

Monday, September 25, 2017 - Het Kennis- en innovatieprogramma bodem en ondergrond en de stad Rotterdam nodigen u uit voor een symposium over de wijze waarop innovatief bodemonderzoek gestimuleerd kan worden bij het oplossen van maatschappelijke opgave.

Mediacampagne van start

Thursday, September 21, 2017 - Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart waarin met humor aandacht gevraagd wordt voor bodemdaling in Nederland.

Cursus 'Omgaan met bodemdaling'

Wednesday, September 20, 2017 - Het ontwerpen en aanleggen van infrastructuur op slappe bodem vraagt een speciale aanpak. PAO Techniek en Management geeft hierover een speciale cursus op 6 en 7 december 2017.

Landschapstriënnale en bodemdaling

Tuesday, September 12, 2017 - In september vindt in de Haarlemmermeer de Landschapstriënnale plaats. Het College van Rijksadviseurs organiseert op dinsdag 26 september een bijeenkomst over bodemdaling in veenweidegebieden.

CoP 'Nieuwe ontwikkelingen'

Monday, September 11, 2017 - Een half jaar na de CoP over 'De jaren 60-wijk' vindt op 20 september aanstaande van 12.30 uur tot 16.30 uur een CoP plaats met als thema 'Nieuwe ontwikkelingen'.

Save the date: 9-11-2017 Heel Holland Zakt, nationaal congres veenbodemdaling

Friday, July 7, 2017 - Het succesvolle congres Heel Holland Zakt uit 2016 krijgt een vervolg. Op donderdag 9 november 2017 vindt het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats. Markeer die datum dus vast in uw agenda! Aanmelden kan via de website.

Gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt als eerste gemeente in Nederland Schuimglas als ophoogmateriaal

Thursday, June 22, 2017 - Gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Nederland die Schuimglas als ophoogmateriaal voor wegen gaat gebruiken. Dit is een extreem licht en zeer sterk product. Bovendien is het een recyclingproduct en dus duurzaam.

Ruim 35 projecten aan de slag in het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling

Thursday, May 11, 2017 - De website van het kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling is online: www.kennisprogrammakwb.nl

Kosten in beeld

Monday, May 8, 2017 - Diverse gemeenten en waterschappen werken mee aan het project ‘Kosten in beeld’. Doel is om meer inzicht te krijgen in de te vermijden kosten ten gevolge van bodemdaling voor beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur in de bebouwde omgeving.

Uitgave Stevige ambities op slappe bodem; bijeenkomst Amsterdams Peil

Thursday, May 11, 2017 - Advies- en ingenieursbureau RPS heeft een glossy over bodemdaling uitgebracht met als titel Stevige ambities op slappe bodem. Op organiseren ze een event op 17 mei.

16 juni themadag Bodemdaling in het Veenweidegebied

Thursday, June 8, 2017 - De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) organiseert op 16 juni een themadag Bodemdaling in het Veenweidegebied.

Levendige CoP in Rotterdam

Thursday, March 23, 2017 - De Community of Practice van het platform slappe bodem is op bezoek geweest in Rotterdam, in de wijk Ommoord. Het thema van de door gemeente Rotterdam georganiseerde middag was ‘De jaren 60-wijk’.

Jaarverslag 2016 en Activiteitenplan 2017

Thursday, March 9, 2017 - 2016 was een succesvol jaar voor Platform Slappe Bodem. Het jaarverslag van het platform is gebundeld met het Activiteitenplan 2017 en is beschikbaar via de website.

Koninklijke belangstelling voor bodemdaling

Thursday, February 23, 2017 - Tijdens het werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de Krimpenerwaard heeft het paar kennis genomen van de uitdagingen waarvoor boeren staan die te maken hebben met bodemdaling.

Droge zomers kunnen miljarden aan schade betekenen

Friday, July 27, 2018 - Overheden, maar ook de bouw, moeten nu in actie komen om 'sluimerende' droogteverschijnselen zoals funderingsschade op tijd aan te pakken, aldus Alex Hekman (Sweco) in de Cobouw. EenVandaag maakte een reportage over de risico's.

Community of Practice op 22 maart in Rotterdam

Tuesday, March 7, 2017 - Op 22 maart vindt de Community of Practice plaats, thema is de jaren 60-wijk. De bijeenkomst en excursie zijn georganiseerd door gemeente Rotterdam.

Welkom gemeente Almere

Monday, January 23, 2017 - Een nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem: de gemeente Almere. Hartelijk welkom!

Zes waterschappen sluiten zich aan bij Platform Slappe Bodem

Thursday, December 15, 2016 - Het netwerk van Platform Slappe Bodem versterkt zich. Zes waterschappen hebben besloten zich aan te sluiten bij het Platform.

Innovatiepool in 2017 van start

Thursday, December 15, 2016 - Tijdens een bijeenkomst van platform slappe bodem op 22 september is de Innovatiepool gelanceerd. Meedoen en meedenken mag!

TV-ploeg France 2 op bodemdalingsexcursie

Friday, December 9, 2016 - Het nieuws over de stijgende kosten voor dalende bodem is ook in Frankrijk aangekomen, reden voor de nationale tv-zender France 2 om op onderzoek uit te gaan.

'Het Rijk mag zeker niet ontbreken'

Thursday, November 24, 2016 - De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling lopen in de miljarden euro’s, zo blijkt uit het PBL-rapport dat tijdens de CoP XXL Samenwerking werd gepresenteerd. De initiatiefnemers van het kennisprogramma Klimaat, water en bodem (KWB) pleiten dan ook voor betrokkenheid van het Rijk.

Kennisprogramma van start

Thursday, November 3, 2016 - Het kennisprogramma Klimaat, water en bodemdaling (KWB) is gestart! Provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem zullen het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma financieren.

Programma CoP XXL Samenwerking

Thursday, November 3, 2016 - Een vol programma voor de CoP XXL op 24 november aanstaande. Nieuwe samenwerkingsverbanden, de start van het kennisprogramma en zes workshops over het aanpakken van bodemdaling.

Tweede CoP XXL gaat over samenwerking

Tuesday, October 11, 2016 - Op donderdag 24 november 2016 organiseert het Platform Slappe Bodem in samenwerking met STOWA de tweede XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP). Het thema: samenwerking.

KCAF-congres op 8 december 2016

Monday, October 10, 2016 - Ook dit jaar organiseert KCAF een bijeenkomst over de actuele ontwikkelingen rond de aanpak van funderingsproblematiek. Daarnaast krijgt de innovatiepool, een initiatief van KCAF en het Platform Slappe Bodem, een vervolg op het congres.

Natuur en cranberry’s in de Krimpenerwaard

Tuesday, September 27, 2016 - In Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry's. Het experiment kan een impuls geven aan de vernieuwing van natuurontwikkeling en van de landbouw.

Kennis en innovatie naar hoger peil

Friday, September 23, 2016 - Kennispartijen, waterschappen, marktpartijen en gemeenten zijn al ver met innovatieve oplossingen en maatregelen om bodemdaling tegen te gaan, zo bleek tijdens de innovatiemiddag op 22 sept. 2016.

Programma CoP XXL online

Monday, September 5, 2016 - De innovatiemiddag op 22 sept. 2016 zit vol interessante presentaties en workshops. Wacht niet te lang met aanmelden, want er zijn al ruim honderd aanmeldingen binnen.

Natte teelten in het veenweidegebied

Monday, September 5, 2016 - Op 30 september 2016 organiseren het Veenweide Innovatie Centrum, STOWA, Radboud Universiteit en het programmabureau Utrecht-West een veldcongres over natte teelten.

Innovatiemiddag KCAF, Platform Slappe Bodem en Schiedam

Tuesday, July 5, 2016 - Op donderdag 22 september 2016 organiseren KCAF, het Platform Slappe Bodem en de gemeente Schiedam een innovatiemiddag: de eerste XXL-bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) van het Platform Slappe Bodem.

'Doorgaan op de ingeslagen weg'

Tuesday, June 7, 2016 - Het Platform Slappe Bodem is goed op weg naar de realisatie van de doelstellingen in het uitvoeringsprogramma. Dat is een van de conclusies van het bestuurlijk overleg op 11 mei jl.

Handreiking funderingsproblematiek voor gemeenten

Monday, June 6, 2016 - Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een handreiking uitgebracht voor gemeenten waarin het risico van funderingsproblematiek speelt.

Welkom gemeente Rotterdam

Wednesday, April 20, 2016 - Hun presentatie op het nationale congres veenbodemdaling 31 maart jl. was de aftrap voor de gemeente Rotterdam als nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem. Hartelijk welkom!

Nagenieten

Monday, April 18, 2016 - Het nationale congres over veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt' was een doorslaand succes. Online vindt u video's, foto's, artikelen en presentaties.

Nu beschikbaar: plan van aanpak kennisprogramma veenbodemdaling

Friday, April 8, 2016 - Op 31 maart 2016 werd het bekendgemaakt: het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland gaan samenwerken in een kennisprogramma voor veenbodemdaling. Het plan van aanpak is nu te downloaden.

Pleidooi voor nationaal kennisprogramma bodemdaling

Thursday, March 31, 2016 - Het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-Holland hebben samen met andere organisaties een plan opgesteld voor een nationaal kennisprogramma bodemdaling. Met de Verklaring van Madurodam die op 31 maart tijdens het nationaal congres veenbodemdaling aan Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) is aangeboden, hebben zij hun intentie onderstreept.

Congresprogramma online

Friday, March 18, 2016 - Het programma voor het nationale congres over veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt' staat online. En dat niet alleen: er is een heuse app beschikbaar om via uw smartphone of tablet informatie na te lezen en mee te doen.

Dit najaar: CoP XXL

Thursday, March 17, 2016 - Voor het congres Heel Holland Zakt kwamen zo veel onderwerpen binnen dat we zo nóg twee dagen kunnen vullen. En dat gaan we doen. Op 22 september en 24 november 2016 bent u hartelijk welkom op speciale XXL-edities van de Community of Practice.

Fries veengebied in de spotlights

Tuesday, February 23, 2016 - Op 20 januari 2016 is het eerste exemplaar van het boek Vloeiend landschap' door landschapsarchitect Peter de Ruyter overhandigd aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân.

Welkom Stichtse Vecht

Friday, January 22, 2016 - Een nieuwe deelnemer aan het Platform Slappe Bodem: de gemeente Stichtse Vecht. Hartelijk welkom!

Nationaal congres veenbodemdaling

Tuesday, January 19, 2016 - Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten bundelen hun krachten voor een grondige aanpak van bodemdaling. Hoe? Dat vertellen de partijen op het nationale congres Heel Holland Zakt op 31 maart 2016.

Cursus bouw en infra op slappe bodem

Monday, December 14, 2015 - De tweedaagse cursus van PAO Techniek en Management geeft onder meer inzicht in de risico's en (technisch) oplossingen voor bouw- en infraprojecten op en in het slappe Nederlandse deltagebied.

'Bodemdaling rampzalig voor het klimaat'

Friday, December 4, 2015 - De klimaattop in Parijs zet ook bodemdaling weer op de kaart. Hilde Niezen, voorzitter Platform Slappe Bodem, vertelt in het AD Groene Hart hoe veenweidegebieden voor milieuproblemen kunnen zorgen.

Welkom gemeente Schiedam

Wednesday, November 25, 2015 - Het Platform Slappe Bodem verwelkomt alweer een nieuwe deelnemer: ook de gemeente Schiedam heeft zich aangesloten.

Gedeputeerde Staten op bezoek in Gouda

Friday, November 20, 2015 - Op dinsdag 17 november jl. brachten de GS een werkbezoek aan de binnenstad van Gouda. Er werd onder andere gesproken over bodemdaling in stedelijke context.

Sediment tegen bodemdaling

Thursday, November 19, 2015 - Kan sediment gebruikt worden om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan? Deze vraag staat centraal op 10 dec. 2015 tijdens een workshop van het project 'Lift up of lowlands'.

Congres aanpak funderingsproblematiek

Wednesday, November 18, 2015 - Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) neemt u op 26 nov. 2015 mee in de actuele ontwikkelingen rond de aanpak van funderingsproblematiek.

Welkom gemeente Diemen

Een hartelijk welkom voor de gemeente Diemen! Zij heeft zich onlangs aangesloten bij het Platform Slappe Bodem.

Excursie palenmatras in Reeuwijk

Op dinsdag 20 oktober 2015 is er een excursie geweest naar de nieuwe randweg in Reeuwijk. Centraal daarbij stond de aanleg van de weg op een zogenaamd palenmatras.

Cursus Realisatie bouw en infrastructuur op slappe bodem verplaatst

De cursus Realisatie bouw en infrastructuur op slappe bodem van 5 en 6 november is verplaatst naar 5 en 6 april 2016.

Uitvoering motie Smaling

De in november 2014 aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Smaling heeft veel in beweging gebracht.

Kennisatelier en excursie over palenmatras

Thursday, October 29, 2015 - Van de vele funderingstechnieken voor infrastructuur en openbare ruimte roept de palenmatras wel de meeste hoofdbrekers op. In oktober organiseerde het platform een kennisatelier en een excursie over de palenmatras.

Impuls kennisagenda slappe bodem

Tuesday, October 27, 2015 - De bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem heeft besloten de kennisagenda een impuls te geven. In de komende periode worden platformdeelnemers geïnterviewd om kennisvragen te inventariseren.

Platform Slappe Bodem in Delft en Zaanstad

Deze zomer heeft Platform Slappe Bodem kennisbijeenkomsten georganiseerd in Delft en Zaandam. Dit om het (netwerk van het) platform uit te breiden met gemeenten, waterschappen en provincies. Hierdoor kan kennis en informatie over bodemdaling uitgedragen en gedeeld worden. Met meer partijen is meer kennis te delen en zijn meer vragen te stellen die tot innovatieve oplossingen moeten leiden.

Bestuurlijke bijeenkomst met waterschappen

Op 25 november [nog onder voorbehoud] zullen bestuurders van enkele waterschappen (onder meer Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) spreken met een afvaardiging van de bestuurlijke kerngroep slappe bodem.

Provincie Zuid-Holland

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland heeft het thema bodemdaling hoog op haar agenda gezet. Ambtelijk en bestuurlijk worden gesprekken gevoerd over de gemeenschappelijke ambities en doelen en de rol van het Platform Slappe Bodem.

Zuid-Holland innoveert: verhard fietspad in slappe veengrond

Bij Stolwijk wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd, waarbij een innovatieve techniek wordt gebruikt in de ondergrond. Deze techniek geeft de veenondergrond de eigenschappen van een lemige zandgrond.

Inspiratiemiddag ‘Slappe bodem vraagt sterke schouders’

Grontmij organiseerde op 13 oktober een inspiratiemiddag met als onderwerp ‘slappe bodems (in het stedelijk gebied)’. Hilde Niezen, voorzitter van platform Slappe Bodem, sprak hier.

Symposium Bodem Breed 24 november

Op 24 november 2015 vindt de 27ste editie van het symposium Bodem Breed plaats.

Excursie aanleg palenmatras in Reeuwijk

Op 20 oktober 2015 is er een bijeenkomst van het Platform Slappe Bodem waarin de aanleg van de nieuwe randweg Reeuwijk centraal staat.

Kennisbijeenkomst 30 september in Zaanstad

Op 30 september organiseert platform slappe bodem een kennisbijeenkomst waar wij de krachten bundelen van gemeenten, waterschappen en provincies. Zodat we de problematiek grondig en integraal kunnen aanpakken.

Het land zakt weg, maar aardappelen gaan voor

Veel delta’s en kustzones in de wereld zakken langzaam weg, vaak door wateronttrekking. Het land weer natter maken kan die bodemdaling tegengaan. Maar dan moeten overheden en boeren maatregelen willen nemen...

Kennisatelier slappe bodem dilemma’s: Palenmatras of niet?

Op dinsdag 15 september 2015 organiseerde het platform Slappe Bodem een kennisatelier over de voor- en nadelen van de palenmatras als funderingstechniek.

Bestuurders 9 gemeenten bezoeken demonstratie Topsurf

Bestuurders van negen gemeenten in het Groene Hart woonden woensdagmiddag een demonstratie van Topsurf bij. Topsurf is een duurzaam product dat de bodem verbetert en bodemdaling tegen moet gaan. Overheid en bedrijfsleven ondertekenden een intentieverklaring Green Deal Topsurf, waarmee zij aangeven zich hard te maken voor het inrichten van een pilot Topsurf bij vijf agrariërs in Hazerswoude.

Duurzame wegen van afvalplastic

Bouwbedrijf VolkerWessels wil in de toekomst autowegen aanleggen van gerecycled plastic. Het bedrijf presenteert vandaag het concept PlasticRoad en belooft dat zo’n duurzame weg sneller aan te leggen is en langer meegaat.

Slappe Bodem Zomertour valt in vruchtbare bodem

De zomertour informatiebijeenkomst op 17 juni in Delft viel in vruchtbare bodem. Er bleek veel herkenning van de uitdagingen waarvoor de slappe bodem ons stelt en de doelen die het Platform nastreeft.

PAO cursus funderingsproblematiek

Monday, October 26, 2015 - Stichting PostAcademisch Onderwijs organiseert de cursus Aanpak problematiek houten paalfunderingen. In deze cursus leert u het nodige over de samenhang, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Zomertour Platform Slappe Bodem

Op 17 juni aanstaande organiseert het Platform Slappe Bodem een informatiebijeenkomst voor gemeenten, waterschappen en de Provincies in Zuid- en Noord-Holland.

Collegetour 'In het veen'

Op woensdag 24 juni organiseren de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en STOWA de collegetour 'In het veen' over de bestuurlijke opgaven rond bodemdaling.

Platform Slappe Bodem: Tijd voor een grondige aanpak!

Het bestuur van de het platform Slappe bodem kiest een nieuwe koers.

CoP 23 april 2015 in Bodegraven-Reeuwijk

Tuesday, April 7, 2015 - Op donderdagochtend 23 april 2015 vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice van het Platform Slappe Bodem.

Resultaten vooronderzoek Verbeterde onderhoudstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden

Tuesday, January 13, 2015 - Deltares en kennisplatform CROW presenteren de resultaten van het vooronderzoek 'Verbeterde onderhoudstrategie infrastructuur in slappe bodemgebieden'.

Hilde Niezen nieuwe voorzitter Platform Slappe Bodem

Thursday, December 11, 2014 - Op 11 december 2014 heeft Jan Vente zijn voorzitterschap a.i. van het Platform Slappe Bodem overgedragen aan Hilde Niezen, sinds juni 2014 wethouder van Gouda.

Motie bodemdaling aangenomen

Wednesday, December 3, 2014 - Op 27 november 2014 heeft de Tweede Kamer met een ruimte meerderheid ingestemd met een motie om oplossingen voor de slappebodemproblematiek te inventariseren.

Investeringen in groeidelta Nederland onder druk

Friday, November 14, 2014 - Gemeenten trekken in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over Water aan de bel. Een nationaal programma Bodemdaling om de Nederlandse Delta waterrobuust en klimaatbestendig te maken, is nu nodig.

Kansen bij bodemdaling

Thursday, November 13, 2014 - De themagroep Water en Ruimte van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk organiseert op 27 november 2014 een inspiratiemiddag rond het thema 'Kansen bij bodemdaling'.

Nieuwe koers Platform Slappe Bodem

Monday, November 10, 2014 - Op 5 nov. jl. is steun gekregen voor de nieuwe koers van de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem: meer aandacht voor het agenderen van de problematiek bij de politiek en het verbreden en verstevigen van het platform.

Overheid en markt samen voor klimaatbestendig Nederland

Tuesday, October 21, 2014 - Tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie is een intentieverklaring getekend om Nederland gezamenlijk beter bestand te maken tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Bodemdaling vraagt om nationale aanpak

Friday, August 1, 2014 - Naar verwachting zal Nederland in 2050 voor zo’n 25 miljard euro aan schade hebben opgelopen door bodemdaling. Een nationale aanpak is dan ook hard nodig.

Pitchen, matchen, pilots

Wednesday, July 30, 2014 - Gemeente Woerden wil de reconstructie van het openbaar gebied in Kanis slim aanpakken en toekomstige zettingsschade vóór zijn. Tijdens de Pitch & Match (11 sept. 2014) horen ze graag uw ideeën.

Luchtig rijden over slappe bodem

Wednesday, July 23, 2014 - Luchtgeveerde trucks met opleggers blijken een goede oplossing om trillingshinder bij grondtransport op zachte bodem te beperken.

Betere onderhoudstrategie begint met verkenning

Friday, July 18, 2014 - Om te komen tot een significante efficiëntieslag in de onderhoudstrategie voor gemeentelijke infrastructuur, starten Deltares en CROW deze zomer een verkennende studie.

Slappe bodem in de spotlights

Wednesday, June 25, 2014 - Deltasteden en slappe bodem: onderwerpen die sterk met elkaar verbonden zijn. Zo bleek ook tijdens twee symposia in juni, waar het Platform Slappe Bodem een belangrijke inbreng had.

Presentaties CoP online

Monday, June 23, 2014 - Op 3 april jl. verdiepte de Community of Practice zich in de ontwikkeling van veengebied Woerden en waterbergende wegen in Gouda. De presentaties zijn nu te downloaden.

Heeft u overal aan gedacht?

Wednesday, May 7, 2014 - Een recente Geo-Impulspublicatie biedt u zicht op de mogelijke ondergrondrisico's bij uw project, zodat u verrassingen kunt voorkomen.

Slappe bodem extra in gemeentefonds

Friday, April 11, 2014 - Uit gegevens van het ministerie van BZK blijkt dat gemeenten met een slappe bodem meer geld krijgen voor het nieuwe cluster reiniging en riolering.

CoP-bijeenkomst op 3 april 2014

Wednesday, February 26, 2014 - De volgende bijeenkomst van de Community of Practice is op 3 april aanstaande in Woerden. Bekijk nu het programma en meld u aan!

Rioleringszorg in kaart

Tuesday, December 3, 2013 - De Benchmark Rioleringszorg 2013 biedt inzicht in de kenmerken en prestaties van de rioleringszorg in Nederland.

Gemeenten en markt zoeken naar samenwerking

Tuesday, November 19, 2013 - Geslaagde CoP-bijeenkomst nieuwe stijl: medewerkers van gemeenten, provincies, kennisinstituten én marktpartijen deelden in Gouda hun ervaringen.

Symposium Bodemdaling CDA – Bestuurdersvereniging

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de CDA-bestuurdersvereniging vond op 20 april een symposium plaats over Bodemdaling.

IPS Jubileum Symposium 'Verstandig gebruik van veengebieden, verleden en toekomst'

De International Peatland Society (IPS) viert zijn 50ste verjaardag van 11 tot 13 september met een symposium en een spectaculaire gala-avond.

Slappe bodem op de agenda

Tuesday, November 19, 2013 - Tijdens een diner pensant is de basis gelegd voor nieuwe activiteiten om het onderwerp op de bestuurlijke en politieke agenda te zetten en te houden.

Ervaringen met riolering in slappe bodem

Monday, November 18, 2013 - Om tot betere gebiedsbeheer en -ontwikkeling te komen, liet de gemeente Stichtse Vecht bij zes gemeenten ervaringen met riolering in slappe bodems inventariseren.

Bijeenkomst CoP op 26 sept. 2013

Op donderdagmiddag 26 september is er weer een bijeenkomst van de Community of Practice. U bent van harte welkom!

En... Actie!

De Slappebodemdag 2013 vormde het beginpunt van een vernieuwd Platform Slappe Bodem. In het najaar voegen we de daad bij het woord en gaan we op vijf kennisgebieden aan de slag.

Nieuwe impuls voor Platform Slappe Bodem

Met ruim honderd deelnemers, interessante praktijkverhalen en veel interactie is er op de Slappebodemdag een flinke impuls gegeven aan het Platform.

PAO-cursus bouwen op slappe bodem

Thursday, June 18, 2015 - Infrastructuur op slappe bodem vraagt een speciale aanpak. PAO geeft hierover een speciale cursus op 11 en 12 december 2015.

Slappebodemdag 2013

Op 21 juni 2013 vindt in Flora Boskoop de Slappebodemdag plaats, een evenement waarop alles draait om het grondig aanpakken van de slappe bodemproblematiek.

Het Platform in 2013

Bijeenkomsten, ambassadeurs... Het Platform Slappe Bodem blijft zich onverminderd inzetten voor de belangen van slappe bodemgemeenten

Proeftuin tegen hobbels

TNO en Deltares stellen voor de krachten van wegbeheerders te bundelen om verzakkende overgangsconstructies aan te pakken.

Nederland heeft natste bodem

Recente beelden van de watersatelliet SMOS laten zien dat de Nederlandse bodem droger is geworden, maar wel het natst is van heel Europa.

Slim omgaan met kabels en leidingen

Een lijst good practices kan gemeenten helpen de overlast en kosten van het werken in de ondergrond te minimaliseren.

Rioollekken dichten met micro-organismen

BioSealing, een techniek om lekkende rioolbuizen op een slimme manier mee te dichten, heeft de Eurekafinale van Deltares gewonnen.

Maand van de Ondergrond in Rotterdam

In oktober organiseert Rotterdam de Maand van de Ondergrond: een maand vol activiteiten waarbij de ondergrond centraal staat.

Wonen op een slappe bodem

Marina Wind, inwoonster van Zaanstad, doet haar verhaal in een nieuwe aflevering van onze serie Tijd voor een grondige aanpak.

CoP 11 sept. 2012: Graafschade

De CoP op 11 september draait om graafschade: hoe voorkom je schade aan kabels en leidingen en welke rol spelen gemeenten hierin?

Flexival Ontwikkeling Ondergrond

Een flexibele werkdag in festivalsferen, met een sessie over de gevolgen van een slappe bodem op ruimtelijke inrichting.

CoP legt goede basis voor actualisatie

De CoP in Dordrecht op 12 juni jl. heeft veel informatie opgeleverd om het kennisdocument over schuimbeton te actualiseren.

Innovatie in Rotterdamse slappe bodem

Ingenieursbureau Rotterdam bedacht een slimme oplossing voor hun slappe bodem: lokale grondversteviging met een duurzaam bindmiddel.

Winnen met je scriptie

Door mee te doen aan de Schreudersstudieprijs kan een afstudeeronderzoek zomaar 2500 euro opleveren.

Op de agenda: Tijdelijke bronbemalingen

Heeft u te maken met tijdelijke grondwaterbemalingen? Kom dan naar de platformbijeenkomst van SIKB en de Gasunie.

Strijden tegen graafschade

Met een grote truck rijdt Netbeheer Nederland sinds kort door het land om op te roepen tot zorgvuldiger graven.

Op de agenda: Toekomst van de ondergrond

Leer samen met partners strategieën te bedenken om het optimale uit de ondergrond te halen.

CoP 12 juni 2012: Schuimbeton

De volgende CoP draait om schuimbeton. We bespreken ervaringen, toepassings-mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen.

Praktische CoP bij Baambrugse Zuwe

Monday, May 7, 2012 - Met twee sprekers en een rondleiding was de CoP bij de reconstructie van de Baambrugse Zuwe zowel interessant als praktisch.

Slappe bodem op Kennislink

Tuesday, April 24, 2012 - Kent u Kennislink.nl, een grote populairwetenschappelijke website? Daar is regelmatig aandacht voor de slappe bodem van Nederland.

Wat wordt uw bijdrage?

We hebben een nieuwe folder! Hierin vindt u een overzicht van de doelstelling, werkwijze en behaalde resultaten van het Platform Slappe Bodem.

Tijd voor een grondige aanpak

Wendy Ruwhof, de nieuwe voorzitter van het kernteam van Platform Slappe Bodem, wil de bodemproblematiek weer goed op de kaart zetten.

CoP 24 april 2012: Praktijkbezoek Baambrugse Zuwe

Dinsdag 24 april 2012 is er een CoP bij gemeente De Ronde Venen over het project de Baambrugse Zuwe.

Cursus Balans groot succes

Thursday, September 30, 2010 - Negen ambtenaren, die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, waren op 29 september naar Gouda gekomen om deel te nemen aan een cursus Balans.

Nu ook op Twitter

Volg en deel de laatste ontwikkelingen op het gebied van Slappe bodemgemeenten nu ook op Twitter via @grondigeaanpak.

G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs. Meld u nu aan!

Verontrusting na uitspraak minister Donner

De Bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem heeft met verontrusting kennis genomen van de plannen van minister Donner van Binnenlandse Zaken...

Satellietmetingen bij zettingen aan de orde bij CoP

Op 13 september werd bij Deltares in Utrecht gediscussieerd over een tweetal onderwerpen: schade als gevolg van bodemdaling en satellietmetingen bij zettingen.

Veel belangstelling voor CoP

Maar liefst 22 deelnemers luisterden dinsdag 22 maart naar de presentatie van Jojanneke Dirksen van de TU Delft.

Meer informatie over Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen behartigt de belangen van gemeente als het gaat om de ondergrondse openbare ruimte.

Nieuw artikel over de grondstromenmakelaar online

Tuesday, January 11, 2011 - Onder documenten kunt u nu het artikel vinden: Makelaar brengt grondstromen in Midden-Holland bij elkaar.

Lever uw gegevens aan voor de website!

Zoals dagvoorzitter Coos Rijsdijk tijdens de vierde Slappe Bodemdag al vermeldde is het voor de vernieuwde website belangrijk dat de deelnemende gemeenten informatie aanleveren.

Slappe Bodemdag groot succes

Tuesday, January 11, 2011 - Ruim 140 deelnemers wisten donderdag 9 december de weg naar het Floragebouw in Boskoop te vinden voor de vierde Slappe Bodemdag.

Sprekers, sessieleiders, sponsoren en deelnemers Slappe Bodemdag 2010 bedankt!

Het realiseren van deze vierde Slappe Bodemdag is enkel mogelijk met een team van gemotiveerde leden (sprekers, sessieleiders, organisatoren etc.).

CoP over nut en noodzaak van een Benchmark Wegen

Tuesday, October 26, 2010 - Tijdens de CoP van 14 september stond het nut en de noodzaak van 'een Benchmark Wegen' op de agenda.

Benchmark riolering

Thursday, September 30, 2010 - Van 18 maart tot en met 29 april konden alle gemeenten in Nederland de benchmark rioleringszorg van RIONED invullen.

CoP-bijeenkomst 26 sept. 2013

Dit najaar is er een CoP-bijeenkomst nieuwe stijl: slappebodemproblematiek bezien vanuit vijf kennisgebieden.

Bodemdaling besproken in Tweede Kamer

Thursday, December 15, 2016 - Het onderwerp bodemdaling is recentelijk een aantal malen besproken in de Tweede Kamer.

Media aandacht voor dalende veenbodem

Thursday, December 15, 2016 - De afgelopen weken is er veel media aandacht geweest voor bodemdaling.

Bestuurlijk overleg platform slappe bodem 8 maart

Tuesday, March 7, 2017 - Gemeente Woerden was dit jaar gastheer van het brede bestuurlijk overleg platform slappe bodem. Dit was tevens het eerste overleg met een vertegenwoordiging van de recent aangesloten waterschappen en gemeenten.

Nationaal congres bodemdaling: 9 november 2017

Monday, May 8, 2017 - Op 9 november 2017 zal een tweede nationaal congres bodemdaling plaatsvinden. Het programma en de locatie worden nader bekendgemaakt, maar reserveer deze dag alvast in uw agenda!

Nieuwe Tweede Kamer en gemeenteraadsverkiezingen

Monday, May 8, 2017 - Het platform nodigt Tweede Kamer leden uit voor een werkbezoek en biedt schrijvers van verkiezingsprogramma’s, huidige en aanstaande raadsleden en bestuurders concrete informatie over bodemdaling.

Factor slappe bodem meenemen in Klimaat-stresstest

Monday, March 19, 2018 - Voor het eerst is in het Deltaplan een zogeheten Deltaplan Ruimtelijke adaptatie verschenen, om lokale en regionale overheden in kaart te laten brengen waar ze kwetsbaar zijn voor grote klimaatveranderingen.

Bodemdaling in het Interbestuurlijk Programma (IBP)

Tuesday, March 20, 2018 - De koepels van gemeenten, waterschappen en provincies hebben met het kabinet het Interbestuurlijk Programma (IBP) opgesteld. Bodemdaling is een van de thema’s die in het IPB zijn opgenomen.

Kennisprogramma Klimaat Water en Bodemdaling zet de volgende stap

Monday, March 26, 2018 - Ook in 2018 bouwt het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) verder aan het op een structurele en programmatische wijze gewerkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling, klimaat en water.

Bodemdaling in de media

Monday, December 10, 2018 - Sinds de week van ons congres op 22 november heeft de media weer veel aandacht besteed aan bodemdaling. Ook onze voorzitter Hilde Niezen is een aantal maal geïnterviewd...

Bodemdaling in de media

Tuesday, March 26, 2019 - In aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen op 20 maart is er de afgelopen periode weer veel aandacht geweest voor bodemdaling in de media.

Pleidooi voor een nieuwe aanpak bodemdaling van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit

Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik. Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.

Aankondiging bijeenkomsten najaar vanuit het netwerk

Op 26 september SIKB jaarcongres "+31 even Nederland bellen" en op 17 oktober de Waterconferentie 2019.