Betere onderhoudstrategie begint met verkenning

Om te komen tot een significante efficiƫntieslag in de onderhoudstrategie voor gemeentelijke infrastructuur, starten Deltares en CROW deze zomer een verkennende studie. Ook slappebodemgemeenten worden hierbij betrokken. Zij en andere relevante partijen krijgen een vragenlijst toegestuurd en kunnen vervolgens meedoen aan workshops, waarmee er een beeld wordt gevormd van de behoeften en het aanwezige draagvlak voor een eventueel meerjarenprogramma.

Gepubliceerd op: 18 juli 2014

De onderhoudskosten van wegen en rioleringen zijn in slappebodemgemeenten soms dermate hoog dat er er keuzes gemaakt moeten worden in de uitvoering van benodigde werkzaamheden. Het verbeteren van de effectiviteit van het onderhoud is dan ook van groot belang. De verkennende studie van Deltares en CROW dient als eerste stap. De uitkomsten van het onderzoek moeten uiteindelijk leiden tot een breed gedragen, gestructureerd (meerjaren)programma.

Inzicht
Uit eerdere onderzoeken naar de onderhoudsproblematiek in zettinggevoelige gebieden blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor het ontbreken van een optimale onderhoudstrategie. Zo zijn er enerzijds kennishiaten, en anderzijds is relevante kennis soms niet in brede kring bekend of wordt deze onvoldoende in praktijk toegepast, gevalideerd en bijgehouden. De verkenning zal zich richten op het identificeren en inzichtelijk maken van de knelpunten. Stichting Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT) steunt het onderzoek met financiƫle bijdrage.

Workshops
Workshops vormen het belangrijkste onderdeel van de verkenning. In deze workshops zullen vertegenwoordigers van gemeenten, andere infrabeheerders, aannemers en adviesbureaus worden gevraagd de behoeften met betrekking tot de onderhoudsproblematiek aan te geven en te prioriteren. Naar verwachting leiden de workshops tot een goed beeld van de behoeften en het aanwezige draagvlak voor een eventueel meerjarenprogramma.

Ter voorbereiding op de workshops worden vragenlijsten verspreid, die onder meer ingaan op de bekendheid en de beschikbaarheid van kennisproducten en innovaties die zijn ontwikkeld om de onderhoudstrategie te ondersteunen. Ook worden er vragen gesteld over de huidige onderhoudsstrategie en de eventuele beperkingen die hierbij worden ondervonden. Een aantal respondenten zal worden uitgenodigd om hun antwoorden tijdens de workshop in een korte presentatie toe te lichten. De workshopdeelnemers zullen daarnaast discussieren over stellingen die op basis van de ingevulde vragenlijsten worden geformuleerd.

Planning
Het is de bedoeling dat de vragenlijsten in juli en augustus naar een brede groep betrokkenen zal worden gestuurd, waaronder diverse slappebodemgemeenten. Zij krijgen ook een uitnodiging voor de workshops in september. In oktober volgt de rapportage. Het rapport zal verslag doen van de uitgevoerde werkzaamheden en naar verwachting een voorstel bevatten voor een meerjarenprogramma om aan de gesignaleerde behoeften en knelpunten tegemoet te komen.

Doe mee!
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk gemeenten meewerken aan het onderzoek. We hopen dan ook te kunnen rekenen op uw respons op de vragenlijst. Mocht u geen vragenlijst ontvangen en/of een (andere) bijdrage willen leveren, dan kunt u contact opnemen met John Lambert (Deltares) via 088 - 33 58 273 / john.lambert@deltares.nl. U krijgt dan gelijk een vragenlijst toegestuurd. Daarnaast zijn suggesties voor het verspreiden van de vragenlijst over de juiste partijen altijd welkom.