Bodemdaling besproken in Tweede Kamer

Sinds de zomer zijn politieke partijen in de Tweede Kamer door het Platform Slappe Bodem benaderd met de position paper van het platform.
Dit heeft tot gevolg gehad dat in het Wetgevingsoverleg Water van 14 november uitgebreid met de minister van Infrastructuur en Milieu gesproken is over bodemdaling en de rol van het Rijk. Voorafgaand zijn door SP en CU amendementen ingediend, en tijdens de vergadering nog twee moties over bodemdaling. Ze zijn helaas verworpen. De minister houdt voet bij stuk wat betreft de rol die zij ziet voor het Rijk, maar deed toch enkele toezeggingen. Hierover vindt nader gesprek plaats.

Het platform richt zich nu op de verkiezingen van maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsvorming. We blijven bestaande en aanstaande kamerleden informeren over bodemdaling.

Gunstig is dat het thema bodemdaling is gaan leven bij diverse partijen, waaronder de koepels VNG, UvW en IPO. Ook van daaruit wordt gepleit voor opname van het thema bodemdaling in Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Nationale Omgevingsvisie en Nationale Adaptatie Strategie. Tevens hebben de grote kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten het thema bodemdaling op de agenda staan.