Bodemdaling in het Interbestuurlijk Programma (IBP)

De koepels van gemeenten, waterschappen en provincies hebben met het kabinet het Interbestuurlijk Programma (IBP) opgesteld. Dit programma is op 14 februari 2018 gepresenteerd en bevat de uitgangspunten voor een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken die de verschillende bestuurslagen overstijgen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, duurzame economische groei, energie en klimaat en mobiliteit.

Bodemdaling is een van de thema’s die in het IPB zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer van 2018 uitwerking wordt gegeven aan de thema’s in het IBP, in voorstellen voor deelakkoorden en regiodeals. Aangrijpingspunten voor de aanpak van bodemdaling liggen met name op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie. Na het werkbezoek van de minister van LNV en staatssecretaris van I&W aan de regio wordt de mogelijkheid van een regiodeal rond het thema bodemdaling in het Groene Hart verkend.

Op de website van de Rijksoverheid is meer te vinden over het Interbestuurlijk Programma.