Enthousiasme op nationaal congres Veenomeen 2018

Veenomeen in de spotlights
Op het Nationaal congres Bodemdaling, Veenomeen ging de aandacht uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar omgaan met bodemdaling door slappe klei- en veenbodems in stedelijk en landelijk gebied. De naam van ‘Heel Holland Zakt’ werd op verzoek van het netwerk aangepast met een scope die voorbij de westelijke provincies van ons land reikt.  Met dank aan grondige research, een energiek netwerk en goed gefundeerde verhalen, was Nationaal Veenomeen op 22 november bij TAETS Zaandam een groot succes met 350 deelnemers vanuit het Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten, kennisinstituten, marktpartijen en belangenorganisaties.

Onder leiding van Inge Diepman werd inzicht gegeven in de status van bodemdaling in Nederland. Gesproken werd over waar de lokale, regionale en nationale bestuurders invloed op hebben als het gaat om de aanpak van bodemdaling. En hoe zij dit in praktijk brengen, de zaal deelde interactief mee in dilemma’s die voor de nabije toekomst in het verschiet liggen. Deltares, onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, liet zien tot welke (bestuurlijke) vraagstukken en oplossingen bodemdaling in het buitenland leidt en van welke internationale inzichten en aanpak Nederland kan leren en floreren.

In de praktijksessies en op de kennismarkt werd onder andere dieper ingegaan over bodemdaling als thema in het nationale beleid rond klimaat, water, bodem, landbouw,  ruimtelijke ordening en gebruik van satellietdata. Ook de aandacht voor slappebodemproblematiek in de waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen van 2019 werd belicht. Vanuit het nationale kennisprogramma Bodemdaling werden praktijkervaringen gedeeld met natte teelten, onderwaterdrainage en innovatieve ophoogtechnieken. De presentaties komen komende periode beschikbaar op onze website.

Foto’s van het congres treft u hier.

foto Vincent Basler