Investeringen in groeidelta Nederland onder druk

Gemeenten trekken in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over Water aan de bel. Een nationaal programma Bodemdaling waarin nationale, provinciale, lokale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan structurele oplossingen om de Nederlandse Delta waterrobuust en klimaatbestendig te maken is nu nodig.

Gepubliceerd op: 14 november 2014

De economische ontwikkeling van de Nederlandse Delta staat onder druk. Door slappe veen- en kleigronden zakt het economisch hart, de Randstad, voortdurend. De impact voor de veiligheid van bewoners en ondernemers is groot, maar de bodemdaling zet ook de ambities van dit gebied onder druk. Gemeenten trekken daarom in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over Water aan de bel.

In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen verdiend. Met de bundeling van economische activiteiten en voortdurende groei willen steeds meer mensen in deze delta wonen en werken. Investeringen in bereikbaarheid, kennisinfrastructuur en duurzame economie moeten leiden tot het behoud van een goed vestigingsklimaat. Deze investeringen worden echter bedreigd door een structureel probleem: bodemdaling. Een nationaal programma Bodemdaling waarin nationale, provinciale, lokale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan structurele oplossingen om het gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken is nu nodig.

Nu een effectieve integrale aanpak
Veilige groei van het economisch hart van Nederland is essentieel voor de economische slagkracht van Nederland. Dijken moeten functioneren, woningen moeten gebouwd kunnen worden, bedrijven moet zich zonder meerkosten kunnen vestigen en de bereikbaarheid moet optimaal blijven. 

Het Platform Slappe Bodem, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, pleit daarom nu voor een nationaal programma Bodemdaling. In dit programma moeten Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan een integraal actieplan waarin kennisdeling en kennisontwikkeling als gezamenlijke opdracht wordt omschreven en ingevuld. Alleen vanuit deze benadering is een innovatief antwoord te vinden op (de gevolgen van) bodemdaling en wordt de groei van de Randstad geborgd.

Deltaprogramma
Tijdens het debat aanstaande maandag spreekt de Tweede Kamer over het Deltaprogramma 2015. In het Deltaprogramma staan diverse maatregelen opgenomen die Nederland beschermen tegen hoog water, nu en in de toekomst. Nederland heeft echter niet alleen te maken met een stijgende zeespiegel, maar ook met wateroverlast als gevolg van extreem weer. Het Platform wil dat de Tweede Kamer de minister aanspoort een programma te ontwikkelen samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.