Kennis en innovatie naar hoger peil

Echt toekomstbestendige oplossingen om bodemdaling tegen te gaan, vergen meer kennis en innovatie. Kennispartijen, waterschappen, marktpartijen en gemeenten werken daar hard aan, zo bleek wel tijdens de CoP XXL Innovatiemiddag op donderdag 22 september 2016 in Schiedam.

Er was veel belangstelling voor de CoP XXL Innovatiemiddag van het KCAF en het Platform Slappe Bodem, in samenwerking met de gemeente Schiedam en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ruim 150 professionals, ambtenaren, onderzoekers en ook eigenaren waren naar Schiedam gekomen om mee te denken en hun kennis te delen. Door de gevolgen van vooral veenbodemdaling zijn grote delen van Nederland op termijn niet droog en prettig bewoonbaar te houden. Of de aanpak is, zoals bij funderingsproblematiek van gebouwen en openbare ruimte, nog erg ingrijpend en kostbaar. Innovatie is nodig om de problemen echt duurzaam aan te pakken.

Tijdens de CoP XXL Innovatiemiddag konden de bezoekers kiezen uit acht workshops waarin dieper op innovatieve maatregelen en technieken werd ingegaan. Ook was er een excursie door Schiedam-Oost: funderingsproblemen, niveauverschillen, wateroverlast én wateronderlast is hier allemaal aan de orde.

Innovatiepool
Geert Roovers, lector Bodem en ondergrond bij Saxion Hogeschool, presenteerde tijdens de bijeenkomst een nieuw initiatief: de innovatiepool. Het KCAF en het Platform Slappe Bodem willen hierin samen met marktpartijen innovatie stimuleren door concrete projecten met elkaar te verbinden en oplossingen voor mogelijke belemmeringen te zoeken. De bezoekers van de innovatiemiddag werd gevraagd mee te denken over de precieze vorm van de innovatiepool. Geert Roovers zal de start van het initiatief begeleiden. 

Schiedam
De innovatiemiddag vond plaats in Schiedam, omdat de gemeente veel belang hecht aan innovatie en aan duurzame oplossingen voor de funderingsproblemen die hier spelen. Samen met KCAF en steden als Rotterdam en Zaanstad speelt Schiedam ook een voortrekkersrol bij het opzetten van het fonds Duurzaam funderingsherstel. Banken en overheden nemen met dit fonds een deel van de risico’s bij financiering van funderingsherstel op zich. Meer aandacht voor het fonds is er tijdens het jaarlijkse congres van het KCAF op 8 december 2016 en op de website van het KCAF.

Broodnodig
Ondanks de vele goede voorbeelden en initiatieven, werd tijdens de CoP XXL Innovatiedag ook duidelijk dat er nog veel kennis en innovatie benodigd is om Nederland op de langere termijn bewoonbaar te houden. Een nationaal kennisprogramma, waarvoor het Platform Slappe Bodem, STOWA en de provincie Zuid-­Holland in maart van dit jaar pleitten en waaraan nu gewerkt wordt, is dan ook van groot belang.