Motie bodemdaling aangenomen

De afgelopen tijd heeft de bestuurlijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem intensief gewerkt aan betrokkenheid van politiek Den Haag bij de bodemdalingsproblematiek. Deze inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Op 27 november 2014 heeft de Tweede Kamer met een ruimte meerderheid ingestemd met een motie om oplossingen voor het probleem van de slappe bodems te inventariseren.

Gepubliceerd op: 3 december 2014

De motie (pdf) was ingediend door kamerlid Eric Smaling van de SP samen met SGP en PvdA. PVV, CDA, CU, SGP, Kuzu&Ozturk, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP hebben vóór gestemd. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om samen met provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te inventariseren welke oplossingen noodzakelijk zijn voor het probleem van de slappe bodems en bodemdaling, waarbij kennisdeling, kennisontwikkeling en oplossingen voor de lange termijn centraal staan.

Het is nu aan het ministerie van IenM om uitvoering te geven aan deze motie. De bestuurlijke kerngroep volgt de ontwikkelingen nauwlettend.