Slappe bodem extra in gemeentefonds

Uit gegevens van het ministerie van BZK blijkt dat gemeenten met een slappe bodem meer geld krijgen voor het nieuwe cluster reiniging en riolering.

Gepubliceerd op: 11 april 2014

Het Platform Slappe Bodem zet zich al jaren mede in voor de herijking van het gemeentefonds, cluster rioleringen. De kosten van beheer en onderhoud van rioleringen zijn in slappebodemgemeenten immers flink hoger dan in gebieden met een goede bodemgesteldheid. Daarom zou – analoog aan de aanpassing in het cluster wegen en water in 2007 – de factor ‘slechte bodemgesteldheid’ een grotere rol moeten spelen in de verdeling van het gemeentefonds.
 
Een aantal weken geleden hebben deelnemers aan het Platform Slappe Bodem een brief ontvangen waarin al werd aangekondigd dat de gewenste herverdeling werkelijkheid lijkt te gaan worden. Dat blijkt nu ook uit gegevens van het ministerie van BZK (.pdf). In het overzicht ziet u dat gemeenten met een slappe bodem fors meer geld krijgen voor het nieuwe cluster reiniging en riolering dan in 2010. Als de besluitvorming in Den Haag niet leidt tot wijzigingen, zou een en ander in de meicirculaire definitief bekend moeten zijn.
 
De aanstaande herijking is een prachtig resultaat dat we als Platform Slappe Bodem hebben bereikt. Het steeds weer blijven agenderen van het onderwerp heeft hier uiteindelijk toe geleid. Maar met geld alleen is het probleem nog niet opgelost. We hopen dan ook dat we kunnen blijven rekenen op uw steun en aandacht.

Met vriendelijke groet,

De bestuurlijke kerngroep slappe bodem

Wendy Ruwhof – Gouda
Cor van Tuijl – Woerden
Dennis Straat – Zaanstad
Jan Vente – Bergambacht