Uitvoering motie Smaling

De in november 2014 aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Smaling heeft veel in beweging gebracht. Met de breed in de Tweede Kamer gedragen motie wordt de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) gevraagd om het vraagstuk rond bodemdaling en de rol van het Rijk hierin in kaart te brengen.

In een werkgroep met onder meer vertegenwoordigers van de ministeries van I&M en ELI, Rijkswaterstaat en waterschappen wordt met het Platform Slappe Bodem nu gewerkt aan een plan van aanpak. Doel is kennisvragen te koppelen aan kennisontwikkeling, innovatie en onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld techniek, bodemkennis, ruimtelijke ordening, bestuur en wet- regelgeving.