Organisatie

Het platform bestaat uit een bestuurlijk overleg, een bestuurlijke kerngroep, een ambtelijk secretaris (bij Regio Midden-Holland)en een ambtelijke kerngroep. Het bestuurlijk overleg komt ad hoc bijeen. Er zijn dan ook geen vergaderdata vastgesteld. De bestuurlijke kerngroep komt drie keer per jaar bijeen. De ambtelijke kerngroep vergadert analoog aan de bestuurlijke kerngroep. Kennisdelen van praktijkprojecten doen we in de deelexpedities bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

De samenwerking binnen het Platform Slappe Bodem betreft informatieuitwisseling, overleg en afstemming. Beleids- en besluitvorming vindt vervolgens plaats op lokaal niveau, bij de gemeenten. De vergaderingen van het bestuurlijk overleg zijn niet openbaar. Gemeenten, Waterschappen en Provincies kunnen zich aansluiten bij het platform. De deelnemers dragen financieel en inkind bij aan het platform.

Het Platform Slappe Bodem werkt samen met nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen, aannemers, ingenieursbureau’s en andere marktpartijen. Dit zijn onder andere Deltares, KCAF, Stichting Rioned, Stowa, TU Delft, Universiteit Utrecht, Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en Provincie Utrecht.

Als u zich wilt aansluiten bij het platform, kunt u contact opnemen met de secretaris van het platform Slappe Bodem via info@slappebodem.nl of 06 1929 5415.