Pers

De Kern
In delen van de Nederlandse Delta daalt de bodem voortdurend. De impact voor bewoners en ondernemers is groot, maar zet ook ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk! Een integrale aanpak is daarom nu noodzakelijk. Een aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen.

Investeringen in groeidelta Nederland ook borgen op lange termijn
In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen verdiend. De Randstad, onderdeel van de Nederlandse Delta, is met een bruto regionaal product (brp) van 273,8 miljard euro in 2012 de vijfde grootstedelijke regio in Europa. Met deze bundeling van economische activiteiten en voortdurende groei willen steeds meer mensen in deze delta wonen en werken. Investeringen in bereikbaarheid, kennisinfrastructuur en duurzame economie moeten leiden tot het behoud van een goed vestigingsklimaat. Deze investeringen worden echter bedreigd door  een structureel probleem: bodemdaling.

De bodem onder het economisch hart van Nederland, de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Dit betekent dat de bodem voortdurend daalt. Het voortdurend ophogen van bebouwd gebied en het aanpassen van de waterpeilen als oplossing hiervoor heeft het proces de afgelopen jaren drastisch versneld. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. Het voortbestaan van het nationaal cultuurhistorisch erfgoed in onder andere de binnensteden van Gouda, Schiedam en Delft wordt bedreigd.

De bodem daalt sneller dan dat de zeespiegel stijgt
De slappe bodem zorgt voor bodemdaling variërend tussen 0,5 en 2,0 cm per jaar. Ter vergelijking, de huidige zeespiegelstijging bedraagt voor de Nederlandse kust circa 0,2 cm per jaar. De KNMI’14 scenario’s geven een zeespiegelstijging van 0,35 tot 1,0 cm per jaar aan. Bodemdaling gaat dus op sommige locaties een factor 10 sneller dan zeespiegelstijging.

Nu een effectieve integrale aanpak
Veilige groei van het economisch hart van Nederland  is essentieel voor de economische slagkracht van Nederland. Dijken moeten functioneren, woningen moeten gebouwd kunnen worden,  bedrijven moet zich zonder meerkosten kunnen vestigen en de bereikbaarheid moet optimaal blijven. 

Het Platform Slappe Bodem pleit voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen.