Subsessies

12.45 - 13.45 uur  •  Ronde 1

Kathedraal
(350 plaatsen)

Hulp bij keuzestress: woningen en infrastructuur
De beheerkosten voor gemeenten op veengrond rijzen de pan uit! Het gaat om geld dat ook besteed kan worden aan de plaatselijke bieb of jeugdzorg. Binnenkort vragen bestuurders misschien ook bij u naar gemaakte keuzes bij nieuwbouw en reconstructies. De deelexpeditie ‘Innovatieve ophoogtechniek’ zet zich in om beleidsmakers, projectleiders en beheerders te voorzien van concrete kennis om keuzes te maken. Daarom: hulp bij keuzestress! Nieuwsgierig? Doe mee met deze expeditie dóór en vóór de helden van een leefbare en toekomstbestendige openbare ruimte!

Sprekers: Welmoed Visser en Robert van Cleef (coördinatoren deelexpeditie) en Arend van Woerden (Sweco)
Gallery
(120 plaatsen)

Onderwaterdrainage, op zoek naar de feiten
Er zijn de laatste tijd veel publicaties over onderwaterdrainage die elkaar regelmatig tegen lijken te spreken. Wat is waar, wat is niet waar? Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling gaat met de deelexpeditie Onderwaterdrainage op zoek naar de feiten. In deze sessie vertellen we u hoe we dat doen, waar in Nederland de werking van onderwaterdrainage en drukdrainage wordt onderzocht, wie daarbij betrokken zijn en wat er nog meer moet (en gaat) gebeuren.
>> Download presentatie (pdf, 950 KB)

Sprekers: Erik Jansen (coördinator deelexpeditie), Henk van Hardeveld (De Stichtse Rijnlanden) en Gilles Erkens (Deltares)
Meeting Area - Jeanne d'Arc
(80 plaatsen)

Bouw mee aan de natte-teeltensector
Natte teelten staan nog in de kinderschoenen. Partijen bouwen samen aan een sector van productie, verwerking en verkoop van producten. Hoe doen we dat? Eerst krijgt u een kijkje in andere sectoren en vragen we ons af hoe mais in Nederland is geïntroduceerd en hoe het gaat met de introductie van in Nederland geteelde soja en quinoa. Welke lessen zijn relevant voor natte teelten? Daarna gaan we rekenen en tekenen aan een concrete uitdaging: lisdodde voor landbouw en natuur.
>> Download presentatie (pdf, 1.8 MB)
>> Download kansenkaarten (pdf, 600 KB)

Spreker: Roelof Westerhof (coördinator deelexpeditie)

 

13.50 - 14.50 uur  •  Ronde 2

Kathedraal
(350 plaatsen)

Hoe gemeenten aanzienlijk kosten kunnen besparen
In een interactieve sessie neemt Sweco u mee in de resultaten van de studie ‘Kosten in beeld’, uitgevoerd in opdracht van het Platform Slappe Bodem. Hoe hoog zijn de kosten voor beheer en onderhoud van de weg en het riool in slappe bodem, en welke kosten kunnen gemeenten vermijden? De wethouder van de gemeente Woerden vertelt hoe je anders kunt omgaan met infrastructuur in de openbare ruimte en hoe dat binnen de gemeente technisch, organisatorisch en financieel kan worden geborgd.
>> Download presentatie (pdf, 660 KB)

Sprekers: Arend van Woerden (Sweco) en Arthur Bolderdijk (wethouder gemeente Woerden)
Gallery
(120 plaatsen)

Actief grondwaterpeilbeheer
Verzakkende wegen en rioolbuizen, grondwateroverlast, boomsterfte, funderingsschade, zakkende woningen door droogte ... Klimaatverandering versnelt en vergroot het optreden van deze schades, bleek ook afgelopen zomer. Onderzoek van Wareco, Fugro en Deltares toont aan dat we schades kunnen beperken met actief grondwaterpeilbeheer. Wegen de aanleg- en beheerkosten op tegen de baten voor de openbare ruimte?  En wat als ook het particulier belang meeweegt? Waarom wordt het wel/niet grootschalig toegepast in stedelijke gebieden?
>> Download presentatie (pdf, 1.6 MB)

Sprekers: Maarten Kuiper (Wareco Ingenieurs), Wouter Kooijman (Fugro) en Henk Kooi (Deltares)
Theatre
(100 plaatsen)

Uitwisseling van kennis over bodem na 2021: netwerken!
Over enkele jaren wordt de Omgevingswet van kracht. Een behoorlijke verandering, die gepaard gaat met een decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Hoe delen we onze kennis in deze nieuwe situatie en met welke voorwaarden krijgen we te maken? Wat is de rol van onze netwerken? Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond heeft deze vraag opgepakt en deelt tijdens de sessie de inzichten met u. Ook gaat u aan de slag om hun kennisniveau te versterken!

Sprekers: Leo Hamerlinck (provincie Zuid-Holland) en Martijn Erkelens, Ronald Wielinga en Tommy Bolleboom (Rijkswaterstaat)

 

15.30 - 16.30 uur  •  Ronde 3

Kathedraal
(350 plaatsen)

Geodata
Voor gemeenten en waterschappen is de stresstest die in 2019 uitgevoerd moet zijn een belangrijke toetssteen of men weerbaar genoeg is voor extreme klimaateffecten. Ook indicatoren vanuit nieuwe datasets zijn belangrijk voor visievorming. De werkgroep Geodata van het Kennisprogramma Bodemdaling maakt een inventarisatie van beschikbare bodemdalingskaarten in Nederland. De Klimaateffectatlas is een hulpmiddel voor het uitvoeren van stresstests en het anticiperen op toekomstige klimaatscenario’s. In deze sessie ziet u een aantal voorbeelden van bodemdalingskaarten in het landelijke gebied (met nadruk op veenweide gebieden) en hun potentiële functies.
>> Download presentatie (pdf, 6.3 MB)

Sprekers: Tommy Bolleboom (Rijkswaterstaat), Ramon Hanssen (TU Delft) en Hans van Leeuwen (STOWA)
Gallery
(120 plaatsen)
Toolkit voor het Friese veenweidelandschap
Door veenafbraak is het Friese veenweidegebied de laatste decennia aanzienlijk gedaald. Om dit proces te remmen, hebben de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân gezamenlijk een veenweidevisie vastgesteld. Er is een toolkit ontwikkeld om de ambities en maatregelen uit deze veenweidevisie zo vorm te geven dat de landschappelijke en cultuurhistorische waarden blijven behouden dan wel worden versterkt. Uit de analyse komen vier verschillende landschapszones naar voren, met elk verschillende aanknopingspunten voor de vormgeving van de veenweidemaatregelen.
>> Download presentatie (pdf, 5.7 MB)

Sprekers: Femke Visser (Feddes/Olthof), Andreas Hartman (provincie Fryslân/Weusthuis en Partners) en Ebbing van Tuinen (Witteveen+Bos)
Theatre
(100 plaatsen)

Zwemmende tuinkabouters?
Ook tuinen verzakken. Mede daardoor liggen ze soms wel een meter lager dan de wegen vóór de woningen. De ontwatering van deze poldertjes is een bijzonder probleem, omdat ze op particulier terrein liggen. Niet zelden staan tuinen in natte perioden blank. En als het grondwater in de straat stijgt, bijvoorbeeld na rioolvervanging en aanleg van waterpasserende bestrating, dan nemen de problemen in de tuinen nog toe. Wat is dan een haalbare oplossing? Ophogen of bemalen? Wat zijn de gevolgen en wie betaalt de rekening?

Sprekers: Dick Wilschut en Bert de Doelder (gemeente Rotterdam)