menu
Filter

Rijk

De ministeries BZK, LNV, I&W, EZ en OCW dragen allemaal een stuk verantwoordelijkheid op het dossier (slappe) bodemdaling. De impact en gevolgen van bodemdaling op onze nationale infrastructuur, cultuurhistorisch erfgoed, klimaatadaptatie, bescherming van ons land tegen wateroverlast en behoud van natuurgebieden door begrenzing aan diverse broeikasgasuitstoten zijn enorm. De ministeries werken hieraan vanuit hun eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Bodemdaling krijgt in steeds meer Rijksprogramma’s een prominente rol. Ook neemt het Rijk actief deel aan het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB). De deltacommissaris heeft in 2019 geadviseerd om een Nationaal Programma Bodemdaling op te stellen. In de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie zijn de eerste contouren hiervan zichtbaar.

Inspiratie cases
LNV: Regio Deal Bodemdaling Groene Hart
I&W: Nationaal Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie 2019
EZK: Nationaal Klimaatakkoord reductie broeikasgassen uit veenweiden
BZK: Nationaal Programma Ons Landschap
Actieve deelname RWS en RCE in Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Download
Kamerbrief Rijksbrede inzet op bodemdaling.pdf