menu
Filter

Datum: oktober 2023

Funderingsaanpak naar een volgende fase

In de Kamerbrief ‘Voortgang aanpak funderingsproblematiek’ die op 9 oktober is verschenen presenteert het demissionaire kabinet het rapport Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF). Doel van de NAF is om in 10 jaar de funderingsproblematiek in samenwerking met lokale overheden inzichtelijk en beheersbaar te maken. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ministeries van BZK, IenW en LNV en de VNG trekken samen op als opdrachtgevers, terwijl ook een rol is weggelegd voor het Platform Slappe Bodem en de Coalitie Stevige Steden als klankbord. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) wordt ingeschakeld voor centrale kennisontsluiting en loket voor kennisvragen.

Het rapport toont inzicht in de problematiek en oog voor de maatschappelijke kanten van funderingsproblematiek. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) zal verbeterd worden en een landelijke werking krijgen. Daarmee wordt het fonds beter toegankelijk voor huiseigenaren die financiële ondersteuning voor funderingsherstel nodig hebben, omdat de inzet van het fonds onafhankelijk wordt van deelname van de gemeente. Daarnaast vraagt het kabinet op korte termijn advies aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) over het toekomstig beleid voor de aanpak van funderingsproblematiek. Dat advies zal de nodige inhoud bieden bij de vorming van een nieuw regeerakkoord na de verkiezingen van 22 november. 

Het Platform ziet veel van zijn inbreng uit de in mei gepresenteerde Standpuntennotie Funderingsproblematiek terug in de Kamerbrief en werkt en denkt graag verder mee aan de uitvoering van de NAF, het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en het advies van de Rli. Ook juicht het Platform de betrokkenheid van het KBF en het KCAF van harte toe. Het Platform zal vooral aandacht hebben voor de uitvoerbaarheid op lokaal niveau en de samenhang met andere beleidsterreinen, zoals de openbare ruimte, de energietransitie en ‘water en bodem sturend’. Daarnaast vindt het Platform het belangrijk om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de funderingsproblematiek te benoemen. Met goede afstemming tussen beleidsterreinen, ondersteuning met middelen, instrumenten, kennis en capaciteit bij gemeenten worden de doelen voor de aanpak van funderingsproblematiek en herstel van funderingsschade haalbaar.

Download
Standpuntennotitie Funderingsproblematiek.pdf

Deel dit item op: