menu
Filter

Bodemdaling in beweging, #zodus

De afgelopen jaren zijn er veel waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepasbaar en beheersbaar te maken. De opgave blijft groot: de economische impact is gigantisch en oplossingsrichtingen voor zowel landelijk als stedelijk gebied vragen om heldere toekomstbestendige lange-termijn visies. Platform Slappe Bodem maakt zich al jaren sterk voor een integrale aanpak. Het is tijd om de balans op te maken en diverse initiatieven structureel te ondersteunen om ons land klimaatrobuust, economisch sterk en bodemdalingsbestendig te maken.

Op 19 november brengen we de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden voor het voetlicht op het Nationaal Congres Bodemdaling. De live opnames van het plenaire programma vinden plaats bij Fort Wierickerschans waarbij u via een livestream aanwezig kunt zijn en kunt deelnemen aan de discussies. ’s Middags (van 13.00 tot 16.00 uur) worden indeelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht met aansluitend de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.  U kunt een keuze maken uit verschillende online deelsessies.

Wat kunt u verwachten?
In het plenaire programma zullen onder meer de volgende thema’s aan bod komen:

 • De complexe droogte- en water opgave van ons land;
 • Oplossingsrichtingen om investeringen in infrastructuur en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te maken;
 • Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden.

In de deelsessies komen onder andere aan bod:

 • De laatste stand van zaken over het voorzien en juist interpreteren van geo informatie en data;
 • Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen;
 • Actief grondwaterpeilbeheer.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling levert hiervoor de laatste kennis en inzichten. Daarnaast mag u ook zelf in beweging komen tijdens dit interactieve webinar, zowel letterlijk als figuurlijk. Leg de sportkleren alvast maar klaar want we gaan met z’n allen bottom-up!

................................

PROGRAMMA

10.00 tot 12.00 uur - Plenaire Beschouwing
Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman
- Hilde Niezen, voorzitter Platform Slappe Bodem
- Advies RLI-bodemdaling in veenweiden gebieden, Andre van der Zande
- Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

13:00 tot 16:00 uur - Beweging in de Praktijk: Deelsessies

 • Life Cycle Cyclus -benadering & Onderzoek Kosten in Beeld;
 • Schuimglas i.c.m. innovatieve ophoogtechnieken;
 • Broeikasgassen in combinatie met natte teelten en onderwaterdrainage;
 • Geo Informatie;
 • Actief Grondwaterpeilbeheer

De komende periode worden het plenaire programma en de interactieve online deelsessies verder uitgewerkt en verbeeld op deze pagina.

KCAF risico congres lokaal bestuur

Datum:
donderdag 17 september 2020
Locatie:
Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht
Tijd:
11:30 - 17:45

Het KCAF risico congres lokaal bestuur heeft dit jaar als thema: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed. Het congres vindt plaats op donderdag 17 september 2020 in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht. 

Al jaren dreigen er volgens het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) circa 900.000 huizen in Nederland een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en in de Zaanstreek, maar ook in een plaats als Zevenaar, vlakbij de Duitse grens. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het KCAF oplopen tot wel 100.000 euro per huis. De verzakking is uiteraard ook een issue, een risico dus, voor woningcorporaties met hun hele woningvoorraad in combinatie met de klimaatdoelstellingen zoals die door het kabinet geformuleerd zijn! Maar niet alleen voor de woningcorporaties, ook voor de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke infrastructuur zoals rioleringen.

Door de veelheid aan stakeholders is het lastig om een probleemeigenaar aan te wijzen. Eén ding is zeker, de bewoner heeft er last van en het is een groot bestuurlijk risico voor woningcorporaties, gemeenten, waterschappen, provincies en uiteraard ook de landelijk overheid. 

Meer informatie via deze link

Bijeenkomst Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Datum:
vrijdag 18 september 2020
Tijd:
14:00 - 15:30

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling bestaan al weer ruim 1 jaar! Een jaar waarin veel gebeurd is. In de digitale bijeenkomst wordt een update gegeven over de belangrijkste activiteiten op en rond de thema’s Bodemdaling, Biodiversiteit, Verdienmodellen en (Praktijk) Kennisontwikkeling.

Kijk op de website van de bijeenkomst.
Meer weten over de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling? Bekijk hier de video.

Deltacongres 2020

Datum:
donderdag 12 november 2020
Locatie:
online

Het Nationaal Deltacongres wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en allen die in het bijzonder zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden. 

Tijdens dit congres kunnen de mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken de onderlinge banden aanhalen en kennis met elkaar delen.

Lees meer via deze link

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 24 november 2020
Locatie:
Figi Zeist
Tijd:
08:30 - 18:00

Symposium Bodem Breed, vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals.

De bodem staat weer nadrukkelijk in de belangstelling en ook weer op de politieke agenda. Op nationale schaal zijn er gelden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan. Nieuwe stoffen die het grondverzet bij werken aan banden leggen, mogen inmiddels ook op ruime belangstelling rekenen. Het ministerie van LNV heeft zich ten doel gesteld dat dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd zijn. En op internationale schaal heeft het VN-klimaatpanel IPCC een duidelijke boodschap afgegeven dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met de uitputting van de bodem. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de toenemende aandacht voor de bodem.

De oorspronkelijke datum van het Symposium Bodem Breed was verzet naar 2 juni. Door de zeer recente maatregelen van de regering is deze datum onhaalbaar en ook ongewenst gebleken. Daarom is het Symposium Bodem Breed opnieuw verplaatst en nu naar dinsdag 24 november 2020 te Figi in Zeist.

Meer informatie

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

In mei 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link