menu
Filter

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Datum:
maandag 27 september 2021
Locatie:
online
Tijd:
10:00 - 11:30

Op 27 september van 10.00-11.30 uur organiseert STOWA/ Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) samen met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en Wageningen Environmental Research (WENR) een nieuwe online Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. 

Wat kunt u in deze bijeenkomst verwachten kunt u lezen op de website van het NOBV. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied

Datum:
dinsdag 5 oktober 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 11:00

De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Ook staan er nieuwe pilots in de steigers op dit gebied. Maar waar staan we? Dat wordt beantwoord in het webinar op 5 oktober.

Maar wat weten we op dit moment eigenlijk al over lisdoddeteelt in Nederland en wat weten we nog niet? Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen? Deze en andere vragen worden beantwoord in het webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we? 

Dit webinar wordt georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA en het ministerie van LNV.  

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Congres Sustainable Peatlands

Datum:
woensdag 13 oktober 2021
Locatie:
online en op locatie in Leeuwarden

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences organiseert van 13 tot 15 oktober het congres ‘Sustainable Peatlands: a win for all”. Het congres is zal hybride zijn, dus een live-event verweven met een online kanaal. 

Op het congres zal de voertaal Engels zijn. Onderwerp van het congres:

How can we restore and protect peatlands? The innovative techniques, business models and policy options that have been developed over these years will be presented.

Meer informatie en inschrijven kan via de website van Van Hall Larenstein.

Deelexpeditie IBOR

Datum:
woensdag 3 november 2021
Tijd:
10:00 - 12:00

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) organiseert op 3 november een deelexpeditie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Tijdens deze deelexpeditie wordt toegewerkt naar een aanpak/stappenplan dat tot doel heeft om de aanpak van bodemdaling in gemeentelijk beleid te verankeren: van strategie tot financiering tot beheer en uitvoering.

Een aantal gemeenten is het al gelukt bodemdalingsbeleid te ontwikkelen en daar vervolg aan te geven of is daar momenteel mee bezig (bijvoorbeeld Woerden, Gouda en Rotterdam). Aan de hand van die voorbeelden gaan we met een brede vertegenwoordiging uit het netwerk een aanpak ontwikkelen die ook voor andere gemeenten toe te passen is. De uitnodigingen om hieraan bij te dragen worden begin juli gericht verstuurd. Vervolgens gaan twee gemeenten met een gemengd team van projectleiders van (openbare) ruimte, beheerders en financiële experts het format testen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Datum:
dinsdag 9 november 2021
Locatie:
diverse locaties

KCAF organiseert dit najaar in samenwerking met PAO TU Delft een vernieuwde cursus Aanpak Funderingsproblematiek. Diverse kennisinstellingen en experts leveren een bijdrage in de cursus bestaande uit 4 modules: op 9 en 16 november; 2 en 9 december. De cursus is bedoeld voor (aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren.

Centraal in de cursus staat:

  • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
  • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
  • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
  • Hoe schade te beperken: Preventie
  • Hoe de fundering hersteld kan worden.
  • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn

Meer informatie en inschrijven via de website van KCAF.

Nationaal Deltacongres 2021

Datum:
donderdag 11 november 2021
Locatie:
online en in MECC Maastricht
Tijd:
09:30 - 17:00

Het twaalfde Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 11 november 2021 in het MECC, Maastricht. Het is een hybride congres. Dat wil zeggen: deels online en deels op locatie in Maastricht. 

Onder de titel 'Water als sturend principe' vindt het Nationaal Deltacongres dit jaar plaats in Limburg. De overstromingen in juli geven het congres een extra dimensie. Tijdens de plenaire opening komt dit aan bod. Daarnaast gaan in een paneldiscussie diverse spelers in gesprek over de rol van water bij de grote ruimtelijke opgaven in Nederland. Ook innovaties op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie komen aan bod.

Lees meer op de website van het Deltaprogramma.

Nationaal Congres Bodemdaling 2021: Een goed klimaat voor de aanpak van bodemdaling

Datum:
donderdag 18 november 2021
Locatie:
Van der Valk Leeuwarden en online
Tijd:
10:00 - 17:30

De Nederlandse bodem daalt op veel plaatsen, onder meer in grote delen van West- en Noord Nederland. Al honderden jaren strijden Nederlanders tegen het water, maar werken we ook samen met het water in onze polders. De impact van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, in combinatie met klimaataspecten, vragen nu op landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak. 

Internationaal worden Nederlanders gezien als toonaangevend wanneer het om water- en bodemmanagement in Delta’s gaat. Deze tijd en onze eigen naam ‘Nederland’, (wat laagland betekent) dwingt ons tot actie, om deze sluipende ontwikkeling ook op en in eigen bodem het hoofd te bieden.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk voor de zomer een pleidooi gestuurd naar de informateur. Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten en de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Dit jaar treffen we elkaar op donderdag 18 november in het noorden van ons land; het Nationaal Congres Bodemdaling vindt in Leeuwarden plaats, bij Van der Valk Leeuwarden. Na een aantal jaren in het westen van Nederland vertoefd te hebben, strijken we op 18 november neer in het noorden van Nederland om onder leiding van Helga van Leur, klimaatdeskundige en dagvoorzitter, de huidige stand van zaken te beschouwen. Ook online kunt u weer actief met ons meedoen aan het programma.

Programma en excursies
Na het plenaire gedeelte, waarin sprekers en deskundigen, vanuit klimaat, water- en bodemdalingsopgave reflecteren op onze Nationale opgave, bezoeken we regionaal in Friesland een aantal hotspots waar actief aan oplossingen gewerkt wordt, waaronder een meetlocatie van het NOBV.
In samenwerking met Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zorgen we in de subsessies voor een update van de laatste feiten en ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling; MKBA’s, onderwijsprogrammering, (inter-)actieve spellen en informatie over de laatste manieren van meten komen hier onder andere aan de orde.
Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (i.o.) zal op deze dag laten zien hoe het gaat bijdragen aan het zichtbaar maken van de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en de oplossingsrichtingen.

Tijdens de pauzes en na afloop van de sessies kunt u op de kennismarkt de laatste marktontwikkelingen op het gebied van bodemdaling ontdekken.

Aanmelden congres
Het belooft weer een energieke dag te worden die we volgens de geldende coronamaatregelen zullen neerzetten. Vooralsnog gaan we ervanuit dat u zowel live als online aanwezig kunt zijn, aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder. Geeft u daarbij aan of u fysiek in Leeuwarden aanwezig wilt zijn óf online deelneemt.
We hebben een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in Leeuwarden, op volgorde van aanmelding worden mensen ingedeeld. U ontvangt in november van ons de bevestiging van deelname met praktische informatie.

Deelname is gratis.

Bijdragen aan congres
De afgelopen periode hebben we al mooie onderwerpen en sessies voorgedragen gekregen vanuit het netwerk. Mocht u een bodemdalingsbijdrage hebben die we niet mogen missen op 18 november; neem dan contact op met Rienske Zegwaard via 06 26871962 of stuur een mail naar: info@slappebodem.nl

Aanmelden kennismarkt
Wanneer u met een stand uw laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling tentoon wilt stellen, kunt u contact met ons opnemen met Simone Abel via 06 10434758 of stuur een mail naar:  info@slappebodem.nl. Voor de deelname aan de kennismarkt vragen wij een vergoeding van 1.500 euro exclusief btw, waarmee we het Nationaal Congres Bodemdaling toegankelijk kunnen maken voor alle deelnemers. Alle deelnemers zullen tijdens aanvang, lunch, eindborrel aanwezig zijn op de kennismarkt.

Programma
9:45 - 10:25 Registratie, inloop, bezoek kennismarkt
10:30 - 12:00 Plenair programma o.l.v. Helga van Leur
12:00 - 13:00 Netwerklunch en kennismarkt
13:00 - 15:00 Subsessies online en fysiek
15:00 - 15:30 Pauze, bezoek kennismarkt
15:30 - 17:30 Subsessies online en fysiek
17:30 - 18:30 Afsluitende borrel op kennismarkt

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

Datum:
dinsdag 7 december 2021

Op 7 en 8 december 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link.