menu
Filter

Webinar Levenscycluskosten 23 juli

Datum:
donderdag 23 juli 2020
Locatie:
online

Exclusief voor deelnemers aan het Platform Slappe Bodem organiseren we op 23 juli a.s. een webinar levenscycluskosten.

Jaarlijks investeren gemeenten op slappe bodem ongeveer dubbel zoveel in beheer en onderhoud van wegen en openbare ruimten ten opzichte van gemeenten  op een stabiele ondergrond. Sweco heeft in opdracht van het Platform Slappe Bodem (PSB) twee onderzoeken uitgevoerd naar de meerkosten die gemeenten op slappe bodem maken voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In ‘Kosten in beeld’ (2018) zijn de levenscycluskosten (LCC) van traditionele en lichtgewicht ophoogtechnieken vergeleken, met als resultaat inzicht in de omvang van de vermijdbare levenscycluskosten door toepassing van lichtgewicht technieken. In ‘Nadere verkenning kosten bodemdaling’ (2020) is dit beeld voor drie voorbeeldgemeenten nader uitgewerkt en is berekend dat slechts een beperkt deel de extra uitgaven van deze gemeenten wordt gedekt uit het gemeentefonds.

Hoe uw gemeente hier in staat welke kansen er liggen om veel kosten te besparen, willen we in 2 actieve digitale bijeenkomsten verder met u verkennen.
Uit ervaring van het Platform Slappe Bodem blijkt dat beheerders en projectleiders enerzijds, en bestuurders anderzijds, de merites van een LCC-benadering herkennen en (willen) toepassen. 
Toch zijn er hordes te nemen om dit te bereiken. Daarvoor is expertise nodig uit verschillende lagen van de ambtelijke organisatie.

De doelgroep voor deze webinars bestaat daarom uit (strategisch) beleidsmedewerkers en management van B&O / assetmanagement en financiële afdeling binnen gemeenten. Ook geïnteresseerden van de waterschappen en provincies met wegen in beheer zijn welkom. 

Graag vernemen we uiterlijk 3 juli a.s. wie hiervoor vanuit uw organisatie wil deelnemen, meerdere aanmeldingen zijn per organisatie mogelijk (maximaal 3).
We ontvangen graag naam en contactgegevens (mail/ telefoonnummer) van betrokken personen per e-mail: info@slappebodem.nl

Webinar 'Bodemdaling' door BodemBreed Forum

Datum:
woensdag 8 juli 2020
Locatie:
online
Tijd:
16:00 - 17:00

Bodemdaling door oxidatie van organische stof en klink in veen- en kleigronden is het gevolg van eeuwenlange ingrepen in ons complexe bodem- en watersysteem. Deze bodemdaling zet de leefbaarheid onder druk en raakt veel partijen. Tijdens het webinar schetst Geert Roovers de wereld van het omgaan met bodemdaling – zowel vanuit een technisch, ruimtelijk als governance-perspectief.

Geert Roovers is senior adviseur Ruimte en Infrastructuur bij Antea en lector Bodem en Ondergrond bij Saxion Hogeschool. 

Meer informatie over het webinar via deze link.

KCAF risico congres lokaal bestuur

Datum:
donderdag 17 september 2020
Locatie:
Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht
Tijd:
11:30 - 17:45

Het KCAF risico congres lokaal bestuur heeft dit jaar als thema: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed. Het congres vindt plaats op donderdag 17 september 2020 in de Statenzaal van het Provinciehuis Utrecht. 

Al jaren dreigen er volgens het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) circa 900.000 huizen in Nederland een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en in de Zaanstreek, maar ook in een plaats als Zevenaar, vlakbij de Duitse grens. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het KCAF oplopen tot wel 100.000 euro per huis. De verzakking is uiteraard ook een issue, een risico dus, voor woningcorporaties met hun hele woningvoorraad in combinatie met de klimaatdoelstellingen zoals die door het kabinet geformuleerd zijn! Maar niet alleen voor de woningcorporaties, ook voor de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke infrastructuur zoals rioleringen.

Door de veelheid aan stakeholders is het lastig om een probleemeigenaar aan te wijzen. Eén ding is zeker, de bewoner heeft er last van en het is een groot bestuurlijk risico voor woningcorporaties, gemeenten, waterschappen, provincies en uiteraard ook de landelijk overheid. 

Meer informatie via deze link

Groene cirkel kaas en bodemdaling

Datum:
vrijdag 18 september 2020
Tijd:
13:00 - 17:30

Op 18 september 2020 vindt de informatieve netwerkbijeenkomst Groene cirkel kaas en bodemdaling plaats. De bijeenkomst zou op 2 april 2020 gehouden worden, maar is vanwege maatregelen rondom het corona-virus verplaatst.

In de Groene cirkel kaas en bodemdaling wordt gewerkt aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven, het versterken van de biodiversiteit en nog betere (h)eerlijke zuivelproducten. Na de kick of op 2 februari 2019 is de bijeenkomst gericht op het tonen van de bereikte resultaten en op netwerken.

Meer informatie over de Groene cirkel kaas en bodemdaling en een film.

Deltacongres 2020

Datum:
donderdag 12 november 2020
Locatie:
online

Het Nationaal Deltacongres wordt elk jaar door de deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en allen die in het bijzonder zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden. 

Tijdens dit congres kunnen de mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken de onderlinge banden aanhalen en kennis met elkaar delen.

Lees meer via deze link

Nationaal Congres Bodemdaling 2020 op Fort Wierickerschans

Datum:
donderdag 19 november 2020
Locatie:
Fort Wierickerschans in Bodegraven

De voorbereidingen voor het Nationaal Congres Bodemdaling 2020 zijn begonnen. Het congres gaat plaatsvinden op 19 november op Fort Wierickerschans in Bodegraven (uiteraard met in acht neming van RIVM voorschriften die dan gelden). We gaan van de nieuwe Hollandse waterlinie naar de oude Hollandse waterlinie; op veenweidegrond midden in bodemdalingsgebied.

Kijk hier om alvast een indruk te krijgen van de locatie.

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 24 november 2020
Locatie:
Figi Zeist
Tijd:
08:30 - 18:00

Symposium Bodem Breed, vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals.

De bodem staat weer nadrukkelijk in de belangstelling en ook weer op de politieke agenda. Op nationale schaal zijn er gelden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe Nederland het beste met de bodemdaling kan omgaan. Nieuwe stoffen die het grondverzet bij werken aan banden leggen, mogen inmiddels ook op ruime belangstelling rekenen. Het ministerie van LNV heeft zich ten doel gesteld dat dat alle Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd zijn. En op internationale schaal heeft het VN-klimaatpanel IPCC een duidelijke boodschap afgegeven dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met de uitputting van de bodem. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de toenemende aandacht voor de bodem.

De oorspronkelijke datum van het Symposium Bodem Breed was verzet naar 2 juni. Door de zeer recente maatregelen van de regering is deze datum onhaalbaar en ook ongewenst gebleken. Daarom is het Symposium Bodem Breed opnieuw verplaatst en nu naar dinsdag 24 november 2020 te Figi in Zeist.

Meer informatie

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

In mei 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link