menu
Filter

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt.  Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen.

De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. Ook zet bodemdaling ambities, bestaande én toekomstige beleidsplannen onder druk.

Over Platform Slappe Bodem

Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door lokale en regionale overheden. Gevoed door bestuurlijke en ambtelijke ervaring uit de praktijk en de expertise van kennisinstituten werkt het Platform Slappe Bodem aan bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale, lokale en regionale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

Onderhoud door bodemdaling kost meer dan 1,7 miljard euro per jaar; extra investeringen nodig voor nieuwbouw tot €47.500 per woning

In steden en dorpen in West- en Noord-Nederland veroorzaakt bodemdaling onder andere verzakkende wegen, rioleringen, gebouwen en groenvoorzieningen. De kosten hiervoor moeten voor een deel betaald worden door Nederlandse gemeenten. Uit nieuw onderzoek van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco in opdracht van Platform Slappe Bodem blijkt dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor gemeenten voor beheer en onderhoud van wegen en rioleringen door bodemdaling oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro per jaar extra. 

De gemiddelde schade is €100,= per inwoner, maar dat verschilt per gemeente en loopt op tot €400,= per inwoner. Om de extra kosten als gevolg van slappe bodems te dekken krijgen gemeentes geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Deze dekking is echter ontoereikend. Gemeenten draaien daardoor zelf op voor een aanzienlijk deel van de extra beheerkosten. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte en voor de lokale belastingen. Bovendien is de verdeling vanuit het gemeentefonds tussen gemeentes met slappe bodems onevenwichtig. Daardoor krijgt de ene gemeente verhoudingsgewijs minder dan de ander, voor dezelfde schade. 

In Nederland is gebrek aan woonruimte. Daarom worden nieuwe woonwijken aangelegd, ook op slappe bodem. Voor de bodemdalingsbestendige aanleg van nieuwe woonwijken zijn extra investeringen nodig. Dat kost nu geld, tot € 47.500 per woning. Op lange termijn wordt dat terugverdiend door lagere beheerskosten. 

Aanvulling van het gemeentefonds en herziening van de financieringswijze is daarom nodig is om de werkelijke kosten en lasten als gevolg van bodemdaling te dekken. Hiermee kan het gemeentefonds functioneren zoals het is bedoeld: een gelijke basis bieden voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Gemeenten hebben op hun beurt de opgave om te streven naar een bodemdalingsbestendige openbare ruimte met zo laag mogelijke beheer- en onderhoudskosten.

Terugblik Nationaal Congres Bodemdaling: jaarlijkse schade infrastructuur 1,7 mrd, nationale erkenning en veel kennis en innovatie

Op 16 november jl. vond ons jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen was het een uitgelezen moment om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. De urgentie van de aanpak van bodemdaling werd door alle sprekers en aanwezigen gevoeld. De opgave is een nationaal probleem met impact op zowel steden en dorpen als het landelijke gebied. Ook werd het belang van kennisontwikkeling en kennisdeling weer eens onderstreept. Voorzitter van het Platform Slappe Bodem Michel Klijmij-van der Laan trapte de dag af met een pleidooi voor aanvulling en herziening van het gemeentefonds.

Nieuw onderzoek in opdracht van het Platform Slappe Bodem laat namelijk zien dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor beheer en onderhoud van wegen en rioleringen waar gemeenten mee geconfronteerd worden als gevolg van bodemdaling, oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro extra per jaar. Naast aanpassing van het gemeentefonds is het ook van groot belang om oog te houden voor de mensen die de gevolgen van schade ondervinden. Bekijk ook onze infographic over dit onderzoek. 

Aansluitend sprak dagvoorzitter Thomas van Zijl met verschillende sprekers over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de aanpak van bodemdaling in landelijke gebieden, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie, ministerie van BZK) ging in op de uitwerking van de NAF, het Fonds Duurzaam herstel Funderingsproblematiek (FDF) en de samenhang met andere thema's. Jaap Slootmaker (Directeur Generaal, ministerie van I&W) sprak over de lange termijn van werken met het natuurlijke water- en bodemsysteem en coördinatie van de verschillende thema's die samenhangen. Dat Amsterdam-Noord te kampen heeft met de gevolgen van bodemdaling en hoe daarmee omgegaan wordt, werd belicht door Yassmine el Ksaihi (DB-lid Stadsdeel Noord, Gemeente Amsterdam). Arjan van Rijn (DB-lid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) deed een oproep om gebruik te maken van de kennis in de gebieden en de complexiteit van het watersysteem. Gedeputeerde Rosan Kocken (Provincie Noord-Holland) ging in op de stapeling van opgaven in gebiedsprocessen, de tijdsdruk en het gebrek aan voldoende geld om de transitie van het landelijk gebied te financieren. Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht) presenteerde het Nationaal Bodemdalingsjournaal. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een debat tussen kandidaat-Kamerleden Laura Bromet (GL-PvdA), Tjeerd de Groot (D66), Pien Meppelink (CDA) en Jan Swaag (BBB). Zij waren het erover eens dat meer urgentie en coördinatie in de aanpak van bodemdaling noodzakelijk is, maar over de uitwerking en het tempo van de aanpak denken de kandidaat-Kamerleden verschillend.

In het middagprogramma werden in subsessies verschillende onderwerpen onder de loep genomen rondom de thema’s Landelijk gebied, Openbare ruimte & infrastructuur, Samenwerken & nieuwbouw en Wonen & funderingen. Zo waren er sessies over de watervraag en over waterkwaliteit in landelijk gebied, over lichte ophoogmaterialen, over uitdaging voor kabel- en leidingbeheerders en over grondwaterkansen voor gemeenten. 

Met dank aan alle aanwezigen kijken we terug op een geslaagde dag met bijna 300 deelnemers, 15 inhoudelijke subsessies, een goed bezochte kennismarkt en vele ontmoetingen en waardevolle gesprekken. We kijken nu al uit naar het volgende congres op 21 november 2024.

De presentatie van het plenaire deel, de flyer met het complete programma en foto's van het congres zijn hieronder te vinden.  

Interview met Aad Straathof

Sinds dit voorjaar is Aad Straathof hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Vanuit die rol is hij ook toegetreden tot de kerngroep van het Platform Slappe Bodem. We spraken hem over wat HHR meebrengt voor het PSB, zijn verwachtingen van de deelname en zijn persoonlijke ervaringen met bodemdaling. 

“Het Hoogheemraadschap van Rijnland is deelnemer aan PSB vanuit haar rol als waterbeheerder. Waterbeheer is complex en dat geldt zeker in gebieden met een slappe bodem. In die gebieden is samenwerken met alle relevante disciplines noodzakelijk.”

"Bij Rijnland werken gepassioneerde en op hun taak toegeruste medewerkers. Die verbind ik ook aan het PSB. Ik breng kennis van zaken en invloed via een breed netwerk mee en waar dit past ook financiële middelen. Ik verwacht snel ingevoerd te zijn in het gezelschap en adequaat te reageren op bestaande situaties maar ook te anticiperen op komende ontwikkelingen met de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ van demissionair minister Harbers onder het kussen.”

“Ik woon in Kaag en Braassem. Daar steunen de treinrails op piepschuim en het dorp is omgeven door veenweiden. Ik zie de schoonheid maar ook de zorgen en daar wil ik graag aan werken. Hiervoor ben ik bij LTO vijf jaar het thematische oliemannetje geweest op het thema veenweiden in relatie tot klimaatakkoord.”

Het PSB is blij het Hoogheemraadschap van Rijnland aan boord te hebben en heet Aad Straathof van harte welkom in de kerngroep!

VIPNL/NOBV-webinar Natte teelten

Datum:
maandag 4 december 2023
Locatie:
Online
Tijd:
10:00 - 11:00

Natte teelten kunnen als potentiële maatregel worden ingezet tegen bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied. Voor verschillende gewassen wordt binnen het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) gekeken naar teelbaarheid en opschalingsaspecten, effecten op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, toepassing en markt van geoogste biomassa, bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten en baten (ecosysteemdiensten) en in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) naar de klimaatbijdrage van natte gewassen. Doel is om het land productief te benutten, waarbij bodemdaling en broeikasgasemissies worden tegengegaan en wordt gewerkt aan water- en biodiversiteitsopgaven.

De ontwikkeling van natte teelten is volop gaande. Er zijn nog veel vragen over teelt, spreiding en opschaling en over markt en verdienmodellen. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het webinar ‘Natte teelten’ op 4 december van 10.00-11.30 uur, georganiseerd door het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIPNL) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). 

Datum en tijd: 4 december 2023, 10.00-11.30 uur (Online)

Aanmelden: Aanmelden kan tot en met 30 november via deze link

Programma:

  • Presentator Roel van Gerwen (Natuurlijke zaken/VIPNL) gaat in gesprek met Arnoud de Vries (Natuurlijke zaken/VIPNL) en Pui Mee Chan (NOBV/STOWA) over de stand van zaken van onderzoek naar natte gewassen;
  • Jeroen Pijlman (Louis Bolk Instituut) gaat in op verschillende soorten natte teelten;
  • Abco de Buck (Louis Bolk Instituut) geeft een presentatie over teeltuitdagen en eerste resultaten;
  • Peter van der Maas (Van Hall Larenstein Universiteit) gaat in op de markt voor natte teelten en verdienmodellen. 

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd door het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Kijk voor meer informatie op www.vip-nl.nl en www.nobveenweiden.nl

Campagne Tweede Kamerverkiezingen

Voor de tweede keer dit jaar voert het Platform Slappe Bodem campagne rondom de verkiezingen. Met de campagnetitel ‘Slappe bodems vragen om sterke maatregelen’ vragen we aandacht voor het opnemen van bodemdaling in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Want bodemdaling vraagt om regionale aanpak met nationale regie. De eerste stap in de campagne was het informeren van politieke partijen over bodemdalingsproblematiek en de noodzaak om bodemdaling aan te pakken. Daarvoor hebben we de folder ‘Bodemdaling in verkiezingsprogramma’s’ ontwikkeld, die met alle partijen is gedeeld. Aansluitend is begin november de online campagne gestart. 

Kijk hier voor meer informatie over onze verkiezingscampagne.


Funderingsaanpak naar een volgende fase

In de Kamerbrief ‘Voortgang aanpak funderingsproblematiek’ die op 9 oktober is verschenen presenteert het demissionaire kabinet het rapport Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF). Doel van de NAF is om in 10 jaar de funderingsproblematiek in samenwerking met lokale overheden inzichtelijk en beheersbaar te maken. De uitvoering ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ministeries van BZK, IenW en LNV en de VNG trekken samen op als opdrachtgevers, terwijl ook een rol is weggelegd voor het Platform Slappe Bodem en de Coalitie Stevige Steden als klankbord. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) wordt ingeschakeld voor centrale kennisontsluiting en loket voor kennisvragen.

Het rapport toont inzicht in de problematiek en oog voor de maatschappelijke kanten van funderingsproblematiek. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) zal verbeterd worden en een landelijke werking krijgen. Daarmee wordt het fonds beter toegankelijk voor huiseigenaren die financiële ondersteuning voor funderingsherstel nodig hebben, omdat de inzet van het fonds onafhankelijk wordt van deelname van de gemeente. Daarnaast vraagt het kabinet op korte termijn advies aan de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) over het toekomstig beleid voor de aanpak van funderingsproblematiek. Dat advies zal de nodige inhoud bieden bij de vorming van een nieuw regeerakkoord na de verkiezingen van 22 november. 

Het Platform ziet veel van zijn inbreng uit de in mei gepresenteerde Standpuntennotie Funderingsproblematiek terug in de Kamerbrief en werkt en denkt graag verder mee aan de uitvoering van de NAF, het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en het advies van de Rli. Ook juicht het Platform de betrokkenheid van het KBF en het KCAF van harte toe. Het Platform zal vooral aandacht hebben voor de uitvoerbaarheid op lokaal niveau en de samenhang met andere beleidsterreinen, zoals de openbare ruimte, de energietransitie en ‘water en bodem sturend’. Daarnaast vindt het Platform het belangrijk om de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de funderingsproblematiek te benoemen. Met goede afstemming tussen beleidsterreinen, ondersteuning met middelen, instrumenten, kennis en capaciteit bij gemeenten worden de doelen voor de aanpak van funderingsproblematiek en herstel van funderingsschade haalbaar.

Experience Bodemdaling officieel geopend op 27 oktober

Michel Klijmij-van der Laan, voorzitter Regio Deal bodemdaling Groene Hart en Rene Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hebben vandaag bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen in Gouda de Experience Bodemdaling geopend in aanwezigheid van diverse professionals en betrokkenen. De Experience bestaat uit een megascherm waarop twaalf interviews met particulieren en professionals worden vertoond, daarnaast is er een grote ronde tafel waarop naar keuze kaarten geprojecteerd worden. De Experience heeft tot doel inzicht te geven in de bodemdalingsproblematiek en is een uitstekende manier om een specifiek gesprek op gang te brengen.  

Aan tafel!

Via de filmpjes op het grote scherm wordt er een beeld gegeven van wat er speelt in Nederland op het gebied van Bodemdaling en Funderingsproblemen. Doel hiervan is om de aanwezigen te prikkelen. De moderator kan de interviews kiezen die aansluiten bij het inhoudelijk doel van de bijeenkomst. De kaarten die op de tafel geprojecteerd worden, geven inzicht in de bodemproblematiek in een geselecteerd gebied, plaats of straat. 

“De Experience is een prachtige manier voor mensen die betrokken zijn bij bodemdaling, om kennis te vergaren. Deze Experience helpt iedereen om beter met de gevolgen van bodemdaling om te gaan”, aldus wethouder Michel Klijmij-van der Laan.

Online en reizende Experience

Naast de vaste Experience bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is er ook een online en een reizende Experience beschikbaar. De online variant biedt dezelfde inhoud die ook in Gouda beschikbaar is en heeft hetzelfde doel: gesprekken op gang brengen en ondersteunen. De toegang tot de online Experience wordt verleend via een inlogcode. De reizende variant bestaat uit mooie aan elkaar geschakelde panelen met een TV scherm waarop de filmpjes vertoond worden en is uitermate geschikt om tijdelijk te plaatsen op congressen en bijeenkomsten, bij overheidsinstanties of bedrijven werkzaam in de sector. 

De Experience ruimte in Arti Legi is te reserveren voor een bijeenkomst met bodemdalings- en/of funderingsprofessionals. Ook de online en de reizende Experience zijn te boeken.  De Experience Bodemdaling is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, Gemeente Gouda, Platform Slappe Bodem, Aveco de Bondt, Sensar, Deltares en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. De Experience is ontwikkeld door Kummer & Herrman.

Kennis over bodemdaling en fundering komt samen in Arti Legi gebouw 

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving nemen steeds verder toe. Een miljoen woningeigenaren kan te maken krijgen met funderingsproblemen, overheden krijgen te maken met stijgende kosten voor onderhoud aan de infrastructuur en bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt al hard gewerkt aan oplossingen voor deze problemen, maar deze kennis bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor de realisatie en versnelling van diverse Rijksprogramma’s zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en energietransitie. 

Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met - aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling en - broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen -, moeten op een makkelijke manier kunnen beschikken over de beste kennis en de juiste contacten, dat is de missie van het Kenniscentrum. Dit is concreet gemaakt met een toegankelijke website, de vestiging in Gouda en de nieuwe Experience Bodemdaling.


Werksessie Water Bodem Sturend voor thema (autonome) Bodemdaling

Datum:
dinsdag 10 oktober 2023

Wordt er in de ruimtelijke planvorming rekening gehouden met ‘(autonome) bodemdaling’ en in welke fase? Is het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. ‘(autonome) bodemdaling’ toereikend?

Over deze vragen organiseerden Fugro en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) op 10 oktober een werksessie om kennis en ervaring te delen.

Kijk hier voor meer informatie

Module Duurzaam Bodem Management

Bent u op zoek naar direct toepasbare kennis over het vakgebied bodem, water of funderingen? Neem dan deel aan de Module Duurzaam Bodem Management, georganiseerd door de Campus Gouda!

In deze introducerende module maakt u op een actieve manier kennis met het thema bodem en ondergrond en de impact van klimaatverandering op de bodem en ondergrond. Bestaande kennis en ervaring van regionale experts, waaronder het Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen (KBF) en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en van de deelnemers worden samengebracht met de theoretische verdieping van hogeschool Saxion. De bodemvraagstukken van de verschillende deelnemers en betrokken organisaties zijn leidend. In deze module wordt daar nader onderzoek naar gedaan.

Meer informatie over de Module is te vinden op de website van Campus Gouda

Informatie-/netwerkbijeenkomst ‘Droogtebestendigheid in de Bebouwde Omgeving’

Datum:
dinsdag 12 september 2023

Op 12 september 2023 organiseerde NWO een informatie- en netwerkbijeenkomst voor de NWA-call ‘Droogte in de bebouwde omgeving’ (DroBE). NWO nodigde onderzoekers (alfa, bèta en gamma), maatschappelijke en commerciële partners uit om deze bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst was onder andere om uitleg te geven over de procedure en om te netwerken. Het Platform Slappe Bodem draagt bij aan DroBE. 

Kijk hier voor meer informatie

Online introductie bodemdaling

Op 19 juni en 3 juli organiseerde het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin boden we een introductie bodemdaling en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen.

> Kijk hier de bijeenkomst terug.
Programma:

  • Welkom door Michel Klijmij - van der Laan (voorzitter Platform Slappe Bodem)
  • Introductie veenbodemdaling en klimaatverandering: ontstaan en de impact daarvan door Gilles Erkens (Deltares | Universiteit van Utrecht)
  • Toelichting activiteiten en handelingsperspectieven landelijk veenweiden Rienk Schaafsma  en opgave nieuwbouw en bestaand bebouwd gebied Robert van Cleef (Kenniscentrum  Bodemdaling en Funderingen)
  • Gelegenheid tot vragen


Nieuwe Staten- en AB-leden aan de slag met bodemdaling

De vorming van nieuwe coalities voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn een uitgelezen kans om bodemdaling steviger aan te pakken in uitvoering en beleid. Het Platform Slappe Bodem biedt hier handvatten voor.

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Het Platform Slappe Bodem reikte daarom enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Voor de verkiezing richtte het Platform Slappe Bodem een verkiezingspagina in waarop onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

 Op 19 juni en 3 juli aanstaande van 19.30 - 21.00 uur organiseert het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin bieden we een introductie bodemdaling- en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen. Kijk hier voor meer informatie.

Volgende pagina »