menu
Filter

Provincies

Provincies bestemmen locaties met lange termijnvisies. Over de toekomstige bouwopgave, en een verantwoorde belasting en benutting van de bodem zijn passende scenario analyses belangrijk. Provincies hebben de opgave om bodemdaling en CO2-uitstoot aan te pakken door gebiedsgericht en samen met partners die daar medeverantwoordelijk voor zijn de bodemdaling in veenweide en stedelijk gebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Dat is complex en vraagt innovaties, onderzoek en medewerking van veel partijen.

Hoe de provincies bezig zijn met bodemdaling is onder andere te zien in onderstaande documenten en inspiratie case.

Bodemdaling, Wel urgent, niet accuut (Provincie Noord Holland)
Omgaan met bodemdaling in Provincie Zuid-Holland

Inspiratie case: Ontwerpend onderzoek Groene Hart; Provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht