menu
Filter

In gebieden in het westen en noorden van Nederland daalt de bodem sneller dan de zeespiegel stijgt. Dit leidt tot aanzienlijke schade aan wegen, woningen, bedrijven en infrastructuur én hoge kosten voor beheer en onderhoud. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat deze kosten kunnen oplopen tot zo’n 22 miljard euro tot 2050. Bodemdaling zorgt ook voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en draagt daarmee bij aan de klimaatproblematiek. En niet in de laatste plaats: bodemdaling zorgt voor veel overlast bij bewoners en ondernemers van deze gebieden.

Meer middelen én een lange adem zijn noodzakelijk
Gemeenten, provincies, waterschappen en kennisinstituten werken samen om bodemdaling en de schade daarvan te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Voor een succesvolle aanpak zijn meer middelen (regelgeving, kennis en geld) én een lange adem nodig. Alleen zo kan de economie in gebieden met bodemdaling verder groeien en kan de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau worden gebracht. Het is belangrijk dat we het probleem van de bodemdaling nationaal aanpakken. Samen kunnen we de bodemdaling remmen en de gevolgen terugbrengen tot een beheersbare omvang.

< 3 cm
3 - 10
10 - 20
20 - 40
40 - 60
> 60 cm

Bodemdalinggebieden in Nederland

  De kaart geeft de voorspelde bodemdaling (in cm) in Nederland weer in de periode 2016-2050, indien er geen beperkende maatregelen getroffen worden. Op basis van onderzoek van Deltares.

  Concreet betekent dit:
 • Uitbreiding en bestendiging van het wetenschappelijk meetprogramma bodemdaling naar bebouwde gebieden, leidend tot een nationale kennisbank voor bodem en ondergrond. Deze kennis moet nationaal beschikbaar gesteld worden voor overheden, inwoners, bedrijven en ondernemers;
 • Regelgeving op nationaal niveau om (klimaat)adaptieve ontwikkeling van bestaand en nieuw bebouwd gebied te vergemakkelijken, zoals in het bouwbesluit, bodemwetgeving en RO-wetgeving;
 • Behoud en verbetering van ‘slappebodemfactor’ in het gemeentefonds, geldend voor alle slappe veen- en kleibodems. Zelfs met toepassing van levensduurverlengende technieken en de levenscycluskostenbenadering is de dekking uit het gemeentefonds van de meerkosten ten gevolge van bodemdaling te laag;
 • Gericht beleid voor oude wijken waar de stapeling van opgaven van bodemdaling, funderingsproblematiek, energietransitie en klimaatadaptatie tot problemen leidt, denk aan Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) versie 2.0;
 • Middelen om de kwaliteit van openbare ruimte inclusief infrastructuur op bodemdalingsgevoelige gebieden op niveau te brengen (achterstanden inlopen);
 • Middelen (geld, kennis en regelgeving) om waterbeheersmaatregelen te nemen tegen droogte en (versnelde) bodemdaling in bebouwd gebied (DIT-riolering, actief grondwaterpeilbeheer);
 • Landelijk fonds en financiering voor kennisontwikkeling en advies (KCAF) voor de aanpak van funderingsproblematiek voor eigenaren van panden;
 • Landelijk gebied: kennis over gewassen die minder gevoelig zijn voor een hoog grondwaterpeil of andere verdienmodellen te verkennen

Deelnemen aan Platform Slappe Bodem?
Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking en wellicht deelnemer worden? Kijk hier wat we te bieden hebben.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen? Vul dan onderstaande gegevens is dan ontvangt u voortaan de nieuwsbrief.

Naam
Email address