menu
Filter

Datum: juni 2023

Nieuwe Staten- en AB-leden aan de slag met bodemdaling

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen in maart van dit jaar en de vorming van nieuwe coalities boden een uitgelezen kans om bodemdaling steviger neer te zetten in regionaal beleid en uitvoering. Het Platform Slappe Bodem voerde daarom campagne rondom de verkiezingen en bood handvatten voor toekomstig regionaal beleid. 

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Het Platform Slappe Bodem reikte daarom enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Voor de verkiezing richtte het Platform Slappe Bodem een verkiezingspagina in waarop onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

 Op 19 juni en 3 juli organiseerde het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) een tweetal online bijeenkomsten voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin boden we een introductie bodemdaling- en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen. > Kijk hier de bijeenkomst terug.

Na de vorming van de coalitie- en bestuursakkoorden liet het Platform een analyse uitvoeren waaruit blijkt dat aanpak van bodemdaling is opgenomen in de coalitieakkoorden van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Flevoland en Overijssel en in dertien van de 21 bestuursakkoorden van de waterschappen. De analyses zijn hieronder in te zien. 

Download
Brief aan verkozen Statenleden.pdf
Brief aan verkozen AB-leden waterschappen.pdf
Bijlage bij brieven aan verkozen Statenleden en verkozen AB-leden waterschappen.pdf
Analyse Coalitieakkoorden Provincies.pdf
Analyse Bestuursakkoorden Waterschappen.pdf

Deel dit item op: