menu
Filter

Datum: juni 2024

Welkom gemeente Dordrecht

Gemeente Dordrecht is een van de nieuwe deelnemers van het Platform Slappe Bodem. We interviewen wethouder Rik van der Linden.

Waarom is gemeente Dordrecht deelnemer geworden van het Platform Slappe Bodem?
Na de aanpak van de houten funderingspalen problematiek in Dordrecht, in de eerste jaren van deze eeuw, zijn wij ervan overtuigd dat Dordrecht ook problemen heeft met gebouwen en woningen met ondiepe fundering. Een behoorlijk deel van deze woningen zijn in particulier bezit. Ook de combinatie van de wijken met veel woningen met ondiepe funderingen en de daling van de openbare ruimte, met onderliggende kabels en leidingen, geeft problemen met wateroverlast, huisaansluitingen en onderhoudswerkzaamheden. Platform Slappe Bodem is een platform dat veel kennis en ervaring biedt, onderzoek doet en ook een belangrijke rol heeft in het agenderen van de problematiek bij het Rijk. 

Wat verwacht je de komende jaren van deze deelname?
De rol die het Platform Slappe Bodem nu vervult moet doorgezet worden: agenderen, kennis en ervaringen delen. Er is nog veel kennis te ontwikkelen en er zijn veel woningen met een funderingsprobleem die aangepakt moeten worden. We verwachten dat we samen met Platform Slappe Bodem en de andere aangesloten gemeenten en waterschappen veel kennis kunnen ontwikkelen en met elkaar kunnen delen. Daarmee kunnen we de problematiek van Dordrecht effectiever aanpakken.

Wat is je persoonlijke ervaring met bodemdaling?
Dordrecht heeft ervaring vanwege de problematiek met houten palen en de samenhang met het grondwater in stedelijk gebied. Dordrecht zakt minder dan het veenweidegebied in het Groene Hart, maar Dordrecht kent ook een behoorlijke bodemdaling die tot problemen leidt in de openbare ruimte, met ondergrondse leidingen en huisaansluitingen. Zo ontstaan er steeds grotere hoogteverschillen in de openbare ruimte en op de scheiding met privaat gebied. Rioolvervanging en andere werkzaamheden in de openbare ruimte worden extra complex en geven risico op schade aan gebouwen vanwege de beperkte drooglegging. De gevolgen van bodemdaling geeft veel extra onderhoud, extra kosten en uiteindelijk ook een rommelig beeld.

Wat brengt gemeente Dordrecht mee voor het platform?
De gemeente Dordrecht heeft op het gebied van aanpak van houten paalfunderingen de nodige ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die we kunnen inzetten en kunnen delen met anderen. Ook op het gebied van grondwaterbeheer is er de nodige kennis en ervaring bij de gemeente Dordrecht aanwezig. Als wethouder zorg ik ervoor dat de bodemdaling geagendeerd wordt en blijft bij verschillende beleidsterreinen in de gemeente Dordrecht.

We heten gemeente Zwijndrecht van harte welkom in ons netwerk!

Deel dit item op: